Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0247


  Dluh
  Dluh, u, dloužek (dlúžek), žku, dloužeček, čku, m.; na Slov. dlh, dlužba. Vz Závada. Die Schuld. Dluh na penězích, peněžitý, pe- něžní, povinný, na počtu zůstávající, pozů- stalý, V., skutečný, prázdný, D., běžný (bez úrokův), Vus., nesplatný, Rk., jistinný, smě- neční, prokázaný, dobytný, právně přiznalý, Er., nedoplacený, zbývající, nezaložený (schwebende, nicht fundirte Schuld), J. tr., statní, veřejný, S. N., d. na jistiny, Šm., před soudem přiznaný, statní založený, obilní, vyvazovací, obchodní, tržní, pozdější, dřívější, starší, důchodní, zatímní, stálý, trvající, spočítaný, městský, k placení do- spělý, sirotčí, Šp., na domě, Ml, na statcích pojištěný, Us., na hotových penězích. Žer. Záp. II. 3. Upsání dluhu, D.; summa, břímě, pohledávání, zbytek, stav dluhu; dluhů prázdný n. prostý; vězení pro dluhy. J. tr. O dluzích v strčes. právu vz Vš. 29. —30., 83.. 149., 322. -324., 363. Na statek otcovský ke škodě spoludědicům dluhy činiti. Er. Dluhem někomu povinen býti. D. Dluh, dluhy dělati (d. na d. dělati), upomínati, zu- pomínati, vyupomínati, platiti, splatiti, vy- praviti, navrátiti, odvésti, zapraviti, zaplatiti, vyvaditi, V., upsati, D.; dluh krýti šp. (ger- man. ) m.: ujistiti, uhraditi, založiti (vz Půjčka), Bes.; d. sháněti (lépe: vymáhati, dluhů do- bývati, Jv. ); dluh ženě platiti (s ní obco- vati. Dekr. jedn. bratr. 1617. ); dluh odpu- stiti, spočísti, rozmnožiti, založiti, vykázati, sepsati, postoupiti, oplatiti, vymáhati, pře- vzíti. Šp. Dluh splatiti. Arch. I. 140. Zboží od kupce na dluh, na úvěr bráti. Us. Dluh vázne n. vězí na statku, lépe: Na statku dluh leží. (Vz Váznouti). Šb. Faktor jest povinen, dluhy pánu svému vykázati. Er. Dlužník ke dluhu se zná. Er. Dl. v nevědomosti zapla- cený zase (žalobou) dobýván býti může. Er. V dluhy zajíti. Št. N. 29. Z dluhu na někoho žalovati; někoho v dluhy uvésti; dluh dlu- hem vyrovnati. J. tr. Dluhů nadělati; do dluhů se dáti; v dluhy se zaplésti; v dluhy zavaditi; dluhy se obtížiti. V. Dluhy se za- sypati. Kom. Zaplésti se do dluhů. Ros. V dluhy jíti. Kom. Na d. živu býti. D. Na d. dáti, bráti, Jg., kupovati. Us. Mnoho peněz míti na dluzích. D. Peníze na d. vzíti. Ben. Peněz vypůjčiti. Br. V dluzích vězeti, V., po uši. Ros. Z dluhu upomínati. Ben. Z dluhů sobě pomoci; z dluhů se vybiti, vypraviti, vyplatiti; z dluhů vyjíti. V. V dluhu dáti, bráti. Jg. Znáti se k dluhu. Schön. Pro dluhy utéci, ujeti, ujíti, ustoupiti, na oštípě ujeti. V. Přijmouti nějakou pohledanosť dluhu místo placení; z dluhu někoho propustiti; dluh dluhem vyrovnati; na d. zatím něco zapla- titi; strana dluhů (v knize obchodní: strana dluhová); někomu něco z pořádnosti z dluhův odepsati; statek v dluzích vězí n. na statku jsou, leží dluhy; výkaz, průkaz, kniha, úhrn, splacení dluhu. Šp. Markovy dluhy na ně- koho sčítati (= vinu svou na jiného cpáti). Spravili na něj Markovy dluhy (vz stran přísloví: Vina. ). Č. Mluví jako dluh (marně n. tlachavě). Vz Tlachal. Č. Přípověď jest spravedlivý dluh. Č. Dobrovolný slib, spra- vedlivý dluh. Č. Dluh z mísy jídá. D. (úrok) s tebou z mísy jídá. Lb., Č., Pk. Kdo se dlužíš, dluhy plať; Dlužník dluhy plať, není-li hotových, čím máš. Rb. Dluh velké břemeno; D. zlý druh; D. se snadněji činívá než za- platí; Čím víc dluhův, tím větší návštěva. Lb. Na d. nic draho není. Dluh nosí lež na zádech. Dluh bývá čím dál vždy mladší. Kdo dluh dluhem platí, ten klín klínem vy- ráží (z jednoho dluhu vybředne a do dvou padne). Lb. A tiem ny ještě u větší dluh zavázal k sobě. Št. obec. věc. 56. (= povin- nosť). Buoh nás stvořil, abychom činili po jeho vóli, což kdy jinak učiníme, dluhu jsme nezaplatili. Št. Dluh odbytý, hlava smyta. Přátelé buďme, dluhy si plaťme. Č. Dluh má nohý, pole oči, les uši; na ty tři věci pozor míti sluší. Cf. Pole má oči, les uši, chovej se všude, jak sluší. Č. D. má nohy, vede tě do Nouzovic a odtud na koráb. Lb. Kdo v dluhy zabředl, nebývá bez hostí; Sladce spí, kdo bez dluhův; Kdo d-y splácí, tomu statek roste; Dluhy se rozrývají, i velmoži (velmožní) od toho nespávají; Nepůjde ti k duhu, dáš-li jísti s sebou dluhu; Když chalupa shoří, d. na komín vyletí. Pk. Má dluhův jako kvítí. Dluhův má jako vlasův na hlavě. Utonul v dluzích. Dluženť i s vlasy na hlavě. Č. Vzal ho ďábel za starý dluh (již dávno hoden byl pekla). Ze zlého dluhu dobrá i sláma vzíti. Mus. — Vz stran pří- sloví ještě: Brada, Dlužiti se u koho, Dluž- ník, Havran, Chléb, Klín, Kůže, Mrzutosť, Odříti, Oštíp, Peří, Půjčiti co komu, Za- břednouti, Zaplatiti za co čím, Zařezaný a hlavně: Půjčka. Vz také ještě Rb. str. 265. — Dluhem smrti povinný (= smrtedlný). V. Dluh smrti n. přirození zaplatiti (= umříti). V. — D. = vina. V. Odpusť nám naše dluhy. Št. obec. věc. 56.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <