Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200  
  Nalezeno: 148x

  7 Církevní
  Církevní věci, právo v Čech. Vz Ott. VI. 184., 259., 338. ...
  1

  1 Censura
  Censura, y. f., lat., posouzení, Censur, Beurtheilung. J. tr. C. knih. C. praeventivní, divadelní, církevní ...
  2

  10 Církevní
  Církevní. C. písně. Vz Brt. P. n. CXXXIII ...
  3

  9 Církevní
  Církevní. ? hudba. Vz Mus 1850, II. 78. Př. ...
  4

  1 Církevní
  Církevní: právo, kněz, sbor, sněm, rok, agenda, dějepis, jazyk, kletba, moc, otec, pokání, trest, jmění ...
  5

  1 Hudba
  Hudba, y, f. Die Musik, Singekunst, Ton- kunst. Jg. H. jakožto umění; hra na nástroj hudební. H. vokalní ...
  6

  7 Zádrž
  Zádrž, e, f. Z. církevní, kirchlicher Vor- behalt, reservatum ecclesiasticum. Kryšt Všeob. cír. děj. ...
  7

  5 Zkrystaliti
  Zkrystaliti, il, en, ení, zkrystalovati, krystallisiren. — se več. Takto z-lo se jáhenství v samostatné ...
  8

  4 Úsada
  Úsada, y, f. = usazení, die Niederlas- sung. D. — U. = přikázání, das Gebot, die Satzung. Ú. církevní. ...
  9

  5 Budova
  Budova státní, církevní, světská, Mus. 1880. 85., okrouhlá, centralní, obdelní atd. Šmb. S. I. 457., ...
  10

  5 Caesaropapism-us
  Caesaropapism-us, u, m. = caesaropa- pežství, vláda církevní a světská v osobě císařově spojená. Btk. ...
  11

  6 Lichomanžel
  Lichomanžel, a, m. = domnělý manžel, bylo-li manželství s nějakou církevní pře- kážkou uzavřeno. Bor. ...
  12

  7 z Tardy
  z Tardy Heřm., nar. 1832., radní vrchní evang. rady církevní ve Vídni. Vz Šb. Dj. ř. 298. ...
  13

  1 Dalmatika
  Dalmatika, y, f., levítka, církevní oděv diakonův; nosí se přes albu. S. N. Die Dal- matik. ...
  14

  1 Kult
  Kult, u, m., z lat. cultus, obřady církevní, bohoslužba. Rk. Kultus, Gottesdienst, Kirchen- gebräuche. ...
  15

  2 Posluhování
  Posluhování, n., das Dienen, Bedienen, der Dienst. P. církevní. Ros. P. svátosti (svátostmi). Ros.. Zlob. ...
  16

  1 Ekumenický
  Ekumenický, z řec, celosvětský, vše- obecný. E. sněm církevní. Rk. Allgemein. ...
  17

  3 Sekularisovati
  Sekularisovati = světským učiniti, se- kularisiren. — co: církevní statek. Rk. ...
  18

  10 Jmění
  Jmění církevní, komorní, královské, rodové. Svobd. 148. ...
  19

  10 Píseň. P
  Píseň. P. nábožné (Brt. P. n. 996. nu. ): a) ranní 996., b) večerní 1003., c) adventní 1006., d) vánoční ...
  20

  3 Schisma, gt
  Schisma, gt. schismata, n., řec, šisma, rozštěpení, rozdvojení, roztržka církevní, roz- kol, die Trennung, ...
  21

  2 Polykarp
  Polykarp, a, m., církevní spisovatel z dob hned poapoštolských. Vz S. N. Půlnoční vítr o sv. Polykarpu ...
  22

  1 Kanonický
  Kanonický (církevní), kanonisch, vor- schriťtinässig, Kirchen-. K.: zákon, právo, J. tr., knihy, stáří, ...
  23

  1 Hierarchie
  Hierarchie církevní, vz S. N. III. 784. Priesterherrschaft, geistliche Herrschaft. ...
  24

  7 Superpelliceum
  Superpelliceum, a. n. = církevní roucho obřadní. Hnoj. 36. ...
  25

  10 Všeutlačující
  Všeutlačující auktorita církevní. Nár. list. 1903. 305. 17. ...
  26

  2 Patrologie
  Patrologie, e, f., uvedení do studia dřevní církevní literatury učíc, jak by se jí užívalo k účelům dogmatickým ...
  27

  3 Synoda
  Synoda, y, f., z řec. óvvodog, die Zusam- menkunft der Geistlichen in Kirchenangele- genheiten ; kirchliche ...
  28

  1 Komenda
  Komenda, y, f, církevní obročí, které duchovní osobě, jíž by právem zadati se ne- mělo, vymínečně na ...
  29

  1 Anathema
  Anathema, gt. anathemata, n., z řec, kletba církevní, vyloučeni z církve. — Ana- thema sit: Budiž zlořečen, ...
  30

  9 Kanon
  Kanon církevní, filologický (seznam vzor ných spisovatelů), v mathem., v technologii, v umění výtvarném ...
  31

  8 Forma
  Forma ve filosofii, grammatická, aesthe- tická, v technologii, geometrická, algebraická, v mluvě církevní, ...
  32

  6 Mammotrekt
  Mammotrekt, u, m. = sbírka latinských slov z písma sv. s českými překlady pro potřebu těch, kteří se ...
  33

  2 Předstojee
  Předstojee, e, m., představený, der Vor- steher. P. církevní. Sš. J. 60. ...
  34

  1 Lactanti-us, a
  Lactanti-us, a, m., církevní otec, zemř. ok. 325. ...
  35

  6 Kon, u, m
  Kon, u, m. — čin. Konu se podejíti. Sš. J. 211. K. bohoslužebný, církevní, posvátný, svatý, mešní. Hnoj. ...
  36

  8 Prapor
  Prapor. O pův. slova cf. Gb. H. ml. I. 33., 78. P. vojenské v XVI. stol. Vz Wtr. Krj. I. 628. Praporec ...
  37

  1 Concili-um
  Concili-um, a, n. (dle „Gymnasium"), lat., sněm; sbor církevní; rokování, rada (po- rada lékařská) ...
  38

  1 Advent
  Advent, u, m., z lat., příchod (Páně), Jg., Kom., předvánoci, církevní příprava k památce Páně před vánocemi. ...
  39

  10 Církvený
  Církvený = církevní. C. pokoj. Kar. 76. ...
  40

  10 Cierkvený
  Cierkvený = církevní. C. pokoj. Kar. 7(3. ...
  41

  10 Schisma
  Schisma církevní. Vz Ott. XXII 988. ...
  42

  7 Církvený
  Církvený = církevní. C. pokoj. Výb. I. 606. ...
  43

  1 Konkordat, u
  Konkordat, u, m., z lat., právní smlouva obzvl. vlád; v užším smyslu smlouva ně- jaké moci církevní a ...
  44

  5 Akolyta
  Akolyta, y, m. = kdo při službách božích posluhuje. Vz S. N., Tk. III. 29.—31. A-té = nižší služebníci ...
  45

  2 Ordinari-us
  Ordinari-us, a, m., lat., řádný učitel, professor, ordentlicher Professor. — O., před- stavený církevní, ...
  46

  1 Liturgie
  Liturgie, e, f., z řec., bohoslužba; řád církevní, kostelní, obřadnictví. Rk. L., způ- sob, dle jistých ...
  47

  7 Pohřeb
  Pohřeb, das Begräbniss. Modl. 119. a., Dal. C 43., Hrad. 43. b.. Sv. ruk. SR. 401. a MM. 505. P. církevní, ...
  48

  1 Animas fidelium
  Animas fidelium, lat., duše věřících (zpěv církevní). Rk. ...
  49

  3 Svátostnina
  Svátostnina, y, f. = svátostina, sacra- mentale. S-ny = církevní žehnání a svěcení osob n. věcí, aneb ...
  50

  7 Zpěv
  Zpěv dokonalý, duchovní, chrámový, ko- ledový, mešní, odpovědní, odpovídací, po- stupní, přípravní, stupní, ...
  51

  6 Největšina
  Největšina, y, f., das Maximum. Nz. V Sedmihradech, kde už před příchodem Maďarův obyvatelé ...
  52

  1 Kollatura
  Kollatura, y, f., obvod farní, Kirchen- sprengel, Kollatur, J. tr., farní osada. Pt. — K., podací právo ...
  53

  4 Ukraj
  Ukraj, e, m. = úkrají, ukrajina, větší okres či kraj i země, složený z několika menších okresů, jako ...
  54

  9 Právo
  Právo i nám zdrávo atd. Vz Zát. Př. 350a,, 132., 135, 137. Lepšie malú pravdu zniesť, ako pre ňu právo ...
  55

  4 Veskrz
  Veskrz, durchgehends, vollends, durchaus, durch, durch die Bank, durchgängig. Všichni v., alle durch ...
  56

  3 Skladba
  Skladba, y, f. S. (větosloví, syntaxis, die Satzlehre, Syntax) jest náuka o zákonech, podlé kterých se ...
  57

  1 Infule, e
  Infule, e, f., z lat. (mitra), biskupská čepice. Infel, Bischofshut. — Infulovaný, hodnostář církevní, ...
  58

  5 Závislosť
  Závislosť, i, f. = záviska, die Abhängig- keit. Z. = zavěšenosť na něčem. J. tr., Nz. Morava opět se ...
  59

  4 Úchvala
  Úchvala, y, f., die Gutheissung, das De- kret, der Beschluss. Bez uznání všech mi- strův a ú-ly. 1418. ...
  60

  1 Kanon
  Kanon, u, m., z fr., dělo, Kanone. — 2. Z řec. = pravidlo, církevní zákon (vše, co slouží za pravidlo). ...
  61

  2 Podace, e, podací
  Podace, e, podací, f., podání, n. P., kollace, kollatura = právo, osazovati úřady církevní a obročí s ...
  62

  1 Dějepis
  Dějepis, u, m. Dějepis (dějiny), die Ge- schichte. D. starověký, středověký, novověký (starého, středního, ...
  63

  2 Nadace, e, f
  Nadace, e, f., nadání, fond, základ, jistina, Schenkung, Stiftung, f. N. církevní, do- mestikalní, kostelní ...
  64

  2 Paterý
  Paterý; pater, a, o,pět, fünf; též: pater- násobný, fünffach. Vz Číslovky druhové. Pa- tery knihy Mojžíšovy. ...
  65

  6 Nadání
  Nadání = nadace. N. na skutky milo- srdné. J. tr. N. klášterské. Půh. II. 404. N. církevní, pro chudé. ...
  66

  2 Prebenda, praebenda
  Prebenda, praebenda, y, f., z lat. prae- benda, obročí duchovní, stálý příjem duchov- ního za službu ...
  67

  8 Pokora
  Pokora. Církevní p. byla mu uložena = musil jíti v lehkém oděve a bos maje na krku pichlavé halže a nesa ...
  68

  1 Kostelní
  Kostelní, Kirchen-. K. pole, peníze, sto- lice, potřeby, makovice (na věži), věc, obrazy, záduší, kniha, ...
  69

  2 Patronat
  Patronat, u, m., podací právo ke Škole n. ke kostelu. P. církevní je soubor práv, jež při obsazování ...
  70

  6 Kostelní
  Kostelní pouť (slavnost svatého, jemuž kostel zasvěcen jest), das Kirchenfest, ná- činí, Dch., nábytek, ...
  71

  4 Vyssáti
  Vyssáti, vyssu, eš..., ál, án, ání; vy- ssávati = ssáním vypiti, aussaugen, aus- nutschen. — co. Žíly ...
  72

  4 Vypěstiti
  Vypěstiti, il, ěn, ění, vypěstovati = vy- chovati, er-, aufziehen. — koho. Vypěstuj sirotka, vytrhne ...
  73

  2 Poplatek
  Poplatek, tku, m., plat, daň, berně. Die Abgabe, Steuer, der Zins, Schoos, das Ge- fäll. Jg. P-ky: zarožné, ...
  74

  1 Choral
  Choral, koral, u, m., zpívání mnohých jedním hlasem. L. Sborný zpěv (církevní). Rk. — 2. Ch., zpěvák, ...
  75

  7 Právo
  Právo občanské, obchodní, směnečné, finanční, horní, veřejné, vz Ott. VI. 339., církevní, ib. 461, 472., ...
  76

  4 Útvor
  Útvor, u, m. = co, stvořeno, tvor, výtvor, das Werk, Produkt, Gebilde, Geschöpf. Pů- vodnosť jeho ú-rů. ...
  77

  1 Důstojník
  Důstojník, a, m., Würdenträger. D. vo- jenský, Offizier, vrchní, nižší, Jg., církevní, Dignitär. Poddůstojníci ...
  78

  1 Jednost
  Jednost', i, f., die Einheit, když něco je- diné svého druhu jest. J. božská. — 2. Když věc v rozličných ...
  79

  4 Vyobcování, n
  Vyobcování, n., die Verbannung, Ex- kommunikation. J. tr. Veliké v. čili klatba církevní, nejstrašlivější ...
  80

  2 Prelát
  Prelát, praelat, a, m., z lat. praelatus, der Prälat. P., duchovní hodnostář v čele hierarchie aneb zvláštními ...
  81

  3 Stát
  Stát, u, m., z lat. status, země a její zří- zení, lat. respublica. Rk. S. jest společnost lidu, zřízená ...
  82

  7 Sňatek
  Sňatek občanský nucený či povinný či přikázaný (matrimonium civile Obligatorium), občanský volný (m. ...
  83

  5 Zabezpečiti
  Zabezpečiti, il, en, ení = ubezpečiti, sicherstellen. Bern. — co komu. Fabrikant zabezpečil svým dělníkům ...
  84

  1 Duchovní
  Duchovní, duchovný. — D. — k duchu, k dýchání se vztahující, Athems-, Athmungs-. Přípona (= bránice) ...
  85

  7 Odepříti čemu
  Odepříti čemu: dáblu, Pož. 41., smlúvě, Vš. 335., póhonu, komorníku, wideisprechen, protestiren, Einspruch ...
  86

  2 Obžalovati
  Obžalovati. Vz Obviniti, an-, verklagen, angeben. — koho kde (kým): na soudu, při soudu, před soudem ...
  87

  4 Velebný
  Velebný = vznešený, veliký, slavný, herr- lich, ansehnlich, rühmlich, vortrefflich. Muž velebného rodu; ...
  88

  7 Sbočiti
  Sbočiti, seitwärts springen. Tou chvílí koně již s-li. Zl. Praha 1889. č. 12. Sbor etym., zbor foneticky. ...
  89

  1 Klatba
  Klatba, lépe než kládba, klétba, kletba (zastr.: klatva, kletva), y, f. Klatba, Pís. br., Aqu., Dvě. ...
  90

  7 2. Odjíti
  2. Odjíti, auferre. Ž. wit. 45. 10., 103. 29. Petr se poče otjímati (= odtahovati) nedada svých noh vodú ...
  91

  7 Statek
  Statek = jmění. Cf. Mkl. Etym. 319. a. S-ky vnější, věcné či hmotné, poměrové, spotřebné, užitečné, ...
  92

  1 Čechy
  Čechy, Čech, pl., f., země česká. Dle: „Žena". Čechy, Čech, Čechám, Čechy, v Če- chách, Čechami ...
  93

  4 Ústava
  Ústava, y, f. = ustavení, uložení, stav, die Stellung, Ordnung, Anordnung, der Stand. Nestatečná vecí ...
  94

  5 1. Zádušní
  1. Zádušní = co na spasení duše se leoná, Seelen-, Stift-, Todten-, Jahres-, Gedächt- niss-. Z. mše (za ...
  95

  3 Služebník
  Služebník, a (vok. sg. -ku, -če), slu- žebníček, čka, m. — S., z poddanosti slou- žící, der Diener. S. ...
  96

  4 Vybaviti
  Vybaviti, il, en, ení; vybavovati = vy- prostiti, vysvoboditi, befreien, los machen, erlösen; vyplatiti, ...
  97

  3 Řízení
  Řízení, pořádání, spravování, die Lei- tung, Richtung, Verwaltung, Ordnung. Ř. božské. D. Podlé ř. božího ...
  98

  4 Vyznačiti
  Vyznačiti, il, en, ení; vyznačovati = vy- tknouti, vyznamenati, ab- aufzeichnen, Ab- riss machen, markiren, ...
  99

  1 Jmění
  Jmění, í, n., jměníčko, a, n., od míti, vz I. V obec. mluvě: mění, vz J. J., statek, majetnost', mohovitosť, ...
  100

  1 - 100   101 - 200  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <