�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Prelt
  Prelt, praelat, a, m., z lat. praelatus, der Prlat. P., duchovn hodnost v ele hierarchie aneb zvltnmi prvy a vsa- dami bu v cel crkvi aneb v jist zemi, biskupsk osad, kapitole, kltee a p. na- dan. P. crkevn: pape, patriarchov, arci- biskupov, biskupov, kardinalov, legatov, opatov kltern atd. P. zemsk: arcibiskup, biskup, probotov kapitol, dkanov n- kte, generalov. P-ov kosteln: prvn obro- nci kapitol. P-ov domc, pednj duchovn papei k slubm ustanoven. Vz S. N., Gl. 267. Strany titulu vz Dstojnost', Dstojn a Milos.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <