�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Dokument Obr�zek
  Svazek:4   Strana:0169


  Tetihora
  Tetihora, y, f., das Fltzgebirge. Nej- star hory nazvme prvohory, mlad druho- hory, pak jsou tetihory a nejmlad tvrto- hory. Krok. Za tvaru tetihornho pokryvalo moe Uhry, Vde, Moravu a k . Tebov, s Francie, Italie, vcarska atd. Vz Teti- horn. tvar numilitov tetihor skld se z vpenc, pskovc, jlv a slepenc. V nm jest mnoho skopek dirkonoc. tvar hn- dho uhl skld se ze slepenc, pskovc, jl, lupk, hndho uhl a m msty velik loit soln. Hojn loite hndho uhl le na j- lech spovajcch na pskovcch a slepencch. Skamenliny: lasturovci, hmyzi, ryby, listy dvoudlonch rostlin a kmeny. Vz Prahory, Prvohory, Druhohory, Naplaveniny. B. 255., 267. Vz Schd. II. 98., KP. III. 43., Kr. 814., Fr. Geol. 2. vyd. 131. a nsl. Star t-ry a) alpsk, b) karpatsk, vz Kr. 844.; vy- vel hmoty v mladch tetihorch, vz Kr. 961.; fauna mladch tetihor, vz Kr. 870.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <