Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:6   Strana:1209


  2. Noviny
  2. Noviny české, které, pokud mi známo, roku 1889. vydávány byly. Cf. Slovník II. 185.-186. — Pozn. Čas.= časopis. — Měs.= měsíčník. — Red. = redaktor. — Roč. = ročník. — Týd. = týdenník. — Vyd. = vy- dávaný. 1. Amerikán, týd., vyd. v Chicagu v Americe. — 2. Anděl Strážný, čas. pro křesť. mládež. Příloha k čas. Škola bož- ského srdce páně. Red. B. Plaček a V. Ambrož. — 3. Anežka. List pro křesťanské panny. Roč. II. Red. Ant. Skočdopole. — 4. — Archiv pro přírodověcké prozkoumání země české. Red. prof. dr. K. Kořistka. — 5. Archiv zemědělský. Roč. 4. Red. prof dr. J. B. Lambl a jiní. — 6. Athenaeum. Listy pro liter. a kritiku vědeckou. Roč. 7. Red. prof. dr. Jos. Kaizl. — 7. Bazar. Modní příloha k Světozoru. Roč. 19. Red. M. A. Šimáček. — 8. Beseda učitelská. Týd. pro učitele a přátele školství národ. Roč. 21. Red. K. Bulíř a Jan Dolenský. — 9. Besedy mládeže. — 10. Besídka malých. Roč. 11. Red. Jan Svoboda. —11. Betania. Vyd. v Táboře. — 12. Blahověst. Roč. 38. Red. dr. Fr. Krásl. — 13. Brandýské Noviny. V Brandýse n. Labem. — 14. Břevnov an. Čas. zábavný a poučný. Roč. 2. Red. Jos. Puchmajer. — 15. Brněnská včela. Čas. vče- lařský. Roč. 21. Red. H. Rull. — 16. Br- něnský drak. Čas. věnovaný opravám spo- lečenským a národohospodářským. Roč. 4. Red. V. V. Klapka. — 17. Budečská za- hrada. Roč. 20. Red. F. A. Zeman a M. Weinfurt. — 18. Budivoj. Vyd. v Budějo- vicích. Roč. 15. Red. Václ. Nedvídek. — 19. Budoucnost. Čas. věnovaný zájmům lidu pracov. Organ social. demokr. strany. Red. F. Mařáček. — 20. Cecilie. Čas. pro katol. hudbu. V Praze. Red. F. J. Lebner. — 21. Cukrovarnické listy. Roč. 8. Red. prof. K. Preis a dr. M. Nevole. — 22. Cy- klista. Pro zájmy sportu cyklistického. Roč. IV. Red. Em. J. Schmied. — 23. Cyrill. Čas. pro katol. hudbu a organ Jednoty cyrill- ské. Red. F. J. Lehner. — 24. Čas. List věnovaný veřej. otázkám. Roč. 3. Red. dr. J. Herben. — 25. Čáslavan. Příloha Kutno- horských listů. — 26. Časopis cukrovarníků. — 27. Časopis čes. studentstva. Měs. Red. K. S. Sokol. — 28. Časopis čes. lékárnictva. V Praze. Roč. 9. Red. Kar. Schürer. — 29. Časopis Českého musea. Roč. 63. Red. dr. J. Emler. Vz č. 34. — 30. Časopis čes. zahrad- níků. Red. M. Fulín a Fr. Thomayer. — 31. Časopis katol. duchovenstva. Red. dr. Kl. Borový, kanovn. — 32. Časopis lékařů čes. Roč. 28. Red. prof. dr. Em. Maixner, prof. dr. Jos. Reinsberg a dr. Jan Mitvalský. — 33. Časopis Matice mor. Red. řed. Fr. Bar- toš. — 34. Časopis musea král. čes. Roč. 63. Red. prof. a měst. archivář dr. Josef Emler. — 35. Časopis pro pěstování ma- thematiky a fysiky. Roč. 18. Red. prof. V. Rehořovský. — 36. Časopis čes. turistů. Roč. I. Red. prof. dr. V. Kurz. — 37. Ča- sopis učitelek. Roč. 5. Red. Em. Schmutz- rová. — 38. Časopis vlasteneckého musej. spolku v Olomouci. Red. Vítěz. Houdek. — 39. Čech. Politický denník. V Praze. Roč. 21. Red. Boh. Eichler. — 40. Černokňažník. Humoristicko-satir, časop. (slovenský). Roč. 13. Red. Duro Čajda. — 41. Česká domác- nost. Obráz. čas. pro lid českoslov. Roč. 1. Red. Al. Neubert v Jilemn. — 42. Česká korrespondence. Vyd. v Paříži. — 43. Česká politika (Národní politika). Ranní vydání časopisu ,Politik.' Red. A. Srb. — 44. Česká práce. Příloha. Čes. obuvníka. Čas. věno- vaný 8poleč. obuvnickým, koželužským a příbuz. řemeslům. V Praze. Roč. 6. Red. Jak. Spurný. — 45. Česká revue. Ve Vídni. Roč. 1. Red. V. Kučera. — 46. Česká škola. Čas. pro učitelstvo a přátely školstva ná- rod. Roč. 11. Red. Al. Vávra. — 47. Česká Thalia. Roč. 3. Red. J. Ladecký. — 48. České chaloupky. Prostonár., vychovatelský a spolu zábavný měsíčník pro náš lid. V Kyjích. Roč. 2. Red. J. Kysela. — 49. České kopřivy. Polit. satir. humorist. čtr- náctidenník. V Žižkově. Roč. 1. Red. Bře- tislav. Brabec. — 50. České listy. Čas. na zvelebu našeho života národ. Roč. 2. Red. dr. Frant. Bačkovský. — 51. České osady v Americe. Měs. pro české vystěhovalce a naše zaoceanské krajany. Roč. 4. Red. Jos. Pastor v Hamburku. — 52. České zájmy. Čas. antisemitický. V Praze. Roč. 5. Red. Jos. Hušek. — 53. Českobrodské listy. Roč. 5. Red. Jos. Miškovský. — 54. Českomorav- ský národní hospodář a samosprávný věst- ník. Roč. 9. Red. dr. Jan Sovadina, advokat v Brně — 55. Českomoravské cepy. Polit. čtrnáctidenník v Brně. — 56. Český jih. Týd. pro poučení. V Táb. Red. J. Nedví- dek. — 57. Český kreslič. — 58. Český Lloyd. Čas. národohospod. Organ obchod. spolku Merkura. V Praze. Red. L. Schulz. — 59. Český mechanik. Roč. 4. Red. Jos. Kettner, — 60. Český Merkur. Oznamovatel tažených losů a všech slosovatelných obli- gaci a odbor. list finanční a assekurační. Roč. 1. Red. Jos. Lion. — 61. Český sever. Dříve: Hlasy z Polabí. V Litoměř. Roč. 3. — 62. Český včelař. Roč. 23. Red. Josef Kebrle. — 63. Český vinař. Organ vinař. spolku. Red. Jos. Šimáček. — 64. Český východ. Chrudim. noviny. Roč., 10. Red. Jos. Tomš. — 65. Český západ. Čas. věno- vaný vešker. zájmům čes. lidu. V Plzni. Roč. 2. Red. Ig. Hořica. --- 66. Dalibor. Hudební listy. Roč 9. Red. Fr. A. Urbá- nek. — 67. Dennice novověku. Polit. čas. Vyd. se v Americe. — 68. Dom a škola. Vychov, čas. pre rodičov a učiteľov. Na Sloven. Red. Kar. Salva. — 69. Domácí hospodyně. V Olom. Roč. 6. Red. Milosl. Procházková. — 70. Domácnosť. Poučné listy vědec, a zábav. obsahu. Od r. 1882. až 1886. Zanikla. — 71. Domácnosť. Illustr. týd. Vych. v Americe. — 72. Domažlické listy. Týd. pro zábavu a poučení. Roč. 9. Red. F. Nozar. — 73. Duch času. Obrázk. týd. Příloha Svornosti a Amerikána. V Chi- cagu v Americe. — 74. Evangelické listy. Roč. V. Red. B. Kašpar. — 75. Evange- lický církevník. V Humpolci. Red. K. E. Pospíšil. — 76. Evropské mody. Organ českosl. muž. krejčí v Cech. Roč. 8. Red. J. Michalik. — 77. Flora. — 78. Háj. Čas. pro lesníky, myslivce a přátele přírody. Ve Žďáře. Roč. 18. Red. Jan Doležal. —- 79. Heslo, čas. sociálně-demokratický. V Praze. Red. E. Kreibich. — 80. Hlas. Katol. týd. Vych. v St. Louisu v Americe. — 81. Hlas českobratrský. Čas. pro lid biblický. Red. F. Černík. — 82. Hlas jednoty svobodomy- slné. V Americe. — 83. Hlas národa. Polit. denník. Red. Václ. Beneš. — 84. Hlas so- kolí. — 85. Hlas od Cidliny. Organ hospod. lesnického spolku okr. novobydž. Roč. 4. Red. R. Purghart. — 86. Hlas z předměstí. Polit. týd. V Král. Vinohradech. Vyd. Bedř. Grund. — 87. Hlasatel hospod. spolku pro krajinu beroun. Red. J. Kozel. — 88. Hla- satel hospodář. spolku pro okolí Hradce Král. Měs. Roč. 10. V Kuklenách. — 89. Hlasy katol. spolku tiskového. V Praze. — 90. Hlasy kutnohorské. Prostonárod. polit. noviny. Roč. 2. Red. A. Solta. — 91. Hlasy od Blaníka. V Benešově. — 92. Hlasy z Haně. List polit. a národohospod. V Pro- stějově. Roč. 8. Red. B. Knechtl. — 93. Hlasy od Lužnice. V Soběsl. Roč. 4. Hl. spolupracov. Jul. Mrázek. — 94. Hlasy po- děbradské. — 95. Hlasy pojizerské (pro čes. sever). V Turnově. Roč. 3. Red. V. Kudr- náč. — 96. Hlasy ze Siona, cír. list pro evangelíky. Red. R. Novák. — 97. Hlasy ze Šumavy. — 98. Hlídka literární. Listy věnované liter. kritice. V Brně. Roč. 6. Red. B. Plaček. — 99. Hodonínské listy. Polit. časop. věnovaný také zájmům živno- sten. a rolnickým. Roč. 2. Red. Jan Dorn- netzhuber. -- 100. Horník. — 101. Hory- mír, týd. zábavný a poučný. V Příbrami. Red. J. Kadečka. — 102. Hospodář, týd. věnovaný rolnic, hospod. průmyslu a ve- řejné správě. Roč. 18. Red. Ant. Mohl. — 103. Hospodář českoslovanský. Ústřed. list zemědělský pro Čechy, Moravu a Slez. Roč. 20. Red. dr. J. B. Lambl. — 104. Hospo- dář moravský. V Přerově. Roč. 9. Red. Jan Adamec. — 105. Hospodářská besídka. — 106. Hospodářský list. Roč. 15. Red. Ad. Eckert v Chrudimi. — 107. Hostimil. Organ spolku hostinských Hostimila v Praze. Roč. 6. Red. Jan Vorlíček. — 108. Hostýn. List S V Ml. Boleslavi. — 119. Kadeřnické listy (pro kadeřníky, holiče a vlásenkáře). V Praze. Roč. 2. Red. Fr. Hušek. —- 120. Kazatelna. čas. pro katol. duchovní rečníctvo. V Teplé v Uhřích. Roč. 8. Red. R. Oswald. — 121. Klatovské listy, týd. Roč. 8. Red.Lud. M. Janský. — 122. Kolínské noviny. Čas. polit. a svobodomyslný. Roč. 10. Red. J. M. Ba- lák. — 123. Komenský, týd. vychovatelský. V Olom. Roč. 17. Red. J. R. Schäfer. — 124. Koruna česká, prostonár. polit. časop. V Kolíně. — 125. Krakonoš, orgán severo- východ. Čech. V Jičíně. — 126. Kreslířské listy. Roč. 1. Red. Jos. Vávra. — 127. Krok. Čas. věnov. veškerým potřebám středního školstva. Roč. 3. Red. prof. F. Prusík.Vz Krok (dod.). — 128. Kroměřížské noviny. Čas. polit. Roč. V. Red. Fr. Höger. — 129. Kutnohorské listy. S přílohou: Čáslavan. Polit. čas. prostonárod. — 130. Kvas. Čas. spolku pro průmysl pivovarský. Roč. 16. Red. Ant. St. Schmelzer. — 131. Květy. Roč. 11. Red. S. Čech a dr. Serv. Heller. — 132. Květy marianské. Měs. ctitelů panny Marie. V Brně. Roč. 6. Red. B. Plaček. - 133. Lada. Koč. 1. Red. V. Lužická. — 134. Listy filologické. Roč. 16. Red. dr. Jan Gebauer a dr. Jos. Král. — 135. Listy chemické. Roč. 7. Red. prof. K. Preis a B. Rayman. — 136. Listy pojizerské, čtrnácti- denník nepolit. Roku 1888. 2. roč. — 137. Listy školské správy. S přílohou: Literární věstník. Roku 1888. 2. roč. Red. Fr. L. Popelka. — 138. Listy technické, vz Tech- nické. — 139. Listy veřejné správy, měs. Rok. 1887. 2. roč. Red. Fr. L. Popelka. — 140. Listy ze západní Moravy. Politický týdenník prostonárod. V Třebíči. Roč. 6. Red. J. Mládek. — 141. Zisty zahradnické (illustr.). Roč. 13. Red. L. F. Naumann. — 142. Literární listy. Roč. 10. Red. Frant. Dlouhý. —143. Literami oznamovatel spolku čes. knihkupců a nakladatelů. V Praze. — 144. Literarní věstník. Příloha k Listům školské správy. — 145. Literarní věstník. Roč. 1. Red, dr. Fr. Bačkovský. — 146. Lounské listy. Roč. 1. Red. Jos. Mařík. — 147. Lověna. Příloha čas. Háj. Ve Žďáře. — 148. Lučan, týd. věnovaný zájmům volební skupiny měst.: Louny, Rakovník, Velvary a Libochovice. Roč. 7. Red. Jos. Mařík. — 149. Ludmila. List pro křesť matky. Roc. 14. Red. Ant. Skočdopole. — 150. Lumír. Roč. 17. Red. J. V. Sládek. — 151. Malý čtenář. Roč. 9. Red. G. Smetana a J. Ze- lený. — 152. Mathematické listy. — 153. Matice dítek. Příloha Pěstouna. Red. Ant. K. Viták. — 154. Mělničan. Politický čas. Roč. 19. Red. J. Jelen. — 155. Merkur. Čas. slosovací. Red. Ad. Fischl. Roč. 9. — 156. Mír, týd. věnovaný zájmům našeho lidu. V Olom. Red. J. Lang. — 157. Mly- nář. Organ spolku mlynářů. Roč. 9. Red. J. R. Vilímek. — 158. Mladoboleslavan, čas. věnovaný zájmům čes. rolnictva, obchodu, průmyslu a řemesla v Pojizeří. Roč. 2. Red. Fr. Sudík. — 159. Modní svět. V Mladé Bolesl. Roč. 11. Red. Kar. Vačlena. — 160. Moravská knihovna obrázková, čas. pro děti. — 161. Moravská orlice. V Brně. — 162. Moravská Slovač. Čas. zábavný a po- učný. Roč. 6. Red. R. Cejnek. V Uher. Hradišti. — 163. Moravské listy. čas. svo- bodomyslný pro náš lid. V Brně. Roč. 2. Red. Ig. Hořica. — 164. Moravské noviny. Příloha Brněnských novin. Roč. 10. Red. H. Rull. - 165. Národ a škola. Ve Vel. Meziříčí. Roč. 10. Red. Jiří Schier. — 166. Národní listy. V Praze. Roč. 29. Red. J. Anýž. — 167. Národní noviny. V Brně. — 168. — Národní politika. Roč. 7. Red. Ad. Srb. 169. Náš kraj. Vych. r. 1886. a 1887. Red. Mil. Procházka. — 170. Naše Hlasy v Čes. Brodě. — 171. Naše zájmy. Čas. polit. Roč. 1. Red. Jar Hušek.— 172. Naší mládeži. Obráz. čas. Roč. 15. Red. Jos. VI. Krátký. — 173. Našinec. V Olom. Roč. 25. Red. Alex. Jiříček. — 174. Nedělní list moravské orlice. Roč. 1. Red. J. L. Bube- níček. — 175. Neodvislé listy. Polit. svobo- domysl. čtrnáctidenník. Red. Ed. Šmeisser. — 176. Nová doba, týd. polit. a hospodář. V Americe. Red. K. Ringsmuth (Jar. Kvě- tenský). — 177. Nové mody. Roč. 1. Red. Anna Frídová. — 178. Noviny z Příbrami a okolí. Roč. 2. Red. F. Guthwirth. — 179. Nový Paleček. V Praze. Red. Jar. Skřivan. — 180. Nový Boleslavan, list polit. hospod. Red. F. Sudík. — 181. Nový Říp, dříve Hlasy od Řípu. Roč. 6. V Roudnici. — 182. Občanské listy. V Nimburce n. L. — 183. Oběžník hospod. průmyslové jednoty okresu hořovického. Roku 1887. ročník 10. Ked. J. Willenbach. — 184. Obchodní listy. V Praze. — 185. Obrana lidu. V Praze. Roč. 2. Red. Jan Šlapák. — 186. Obrázková knihovna pro mládež. — 187. Obzor. Roč 12. Red. VI. Šťastný. V Brně. — 188. Obzor jičín- ský. Red. F. Návesník. — 189. Ohlas od Nežárky, týd. pro poučení a zábavu. V Jindř. Hradci. — 190. Opavský týdenník. Polit. čas. Roč. 20. Red. Rud. Hill. — 191. Orel. Pro zájmy jihozápad. Moravy. Roku 1887. 3. roč. Red. B. Weinzettel. — 192. Orlice. Čas. polit. V Telči. Roč. 4. Red. Fr. Kheml. — 193. Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice. V Praze. Roč. 19. Red. V. Vlček. — 194. Otavan. V Písku. — 195. Oznamovatel uprázdněných míst. Roč. 2. Red. Fr. Hušek. — 196. Paedagogické roz- hledy. Měs. literár. a paedag. odboru při Ústřed. spolku jednot učitelských v Čech. Roč. 2. Red. J. Klika. — 197. Paedagogium. Měs. vychovatelský. Roč. 11. Red. prof. dr. Jan Novák. — 198. Památky arehaeologické a mísiopisné. Díl 14. Red. prof. dr. J. Píč. — 199. Pardubické noviny. Roč. 1. Red. Ant. Štengl. — 200. Pardubický perník. Pří- loha k ô. 199. — 201. Pekařské listy. V Praze. Roč. 3. Red. V. Zářecký. — 202. Pernštýn. V Pardubicích. — 203. Pěstoun. Čas. vy- chovatelský. Nové řady roč. 1. Red. Ant. Viták. — 204. Písecké listy. Roč. 2. Red. K. Škába. — 205. Pivovarské listy. Roč. 5. Red. K. Tiller. — 206. Plzeňské listy, dříve: P. noviny. Red. Ant. Spal.— 207. Plzeňské hospodářské noviny. Red. Fr. Kundrát. — 208. Podbořan. V Rychnově n. Kn. — 209. Podřípan, týd. demokrat. V Roudnici. Roč. 20. Red. Erv. Špindler. — 210. Pokrok zá- padu, polit. týd. v Americe. — 211. Pola- ban. Period. list polit. V Král. Hradci. — 212. Posel z Budče, týd. vychovat. Roč. 20. Red. V. Kredba a L. Strahl. - 213. Posel od Čerchova, týd. pro zájmy polit., obecné a spolkové. V Domažl. — 214. Posel ze Šumavy. — 215. Posel ze Sušice, list pro zábavu a poučení. — 216. Posel z východ. Čech. V Chrudimi. — 217. Posvátná kaza- telna. Čas. kazatelský. V Olom. Roč.j.27. Red. B. M. Kulda. — 218.-Poutník odstavy. V Písku. Roč. 5. Red. Rud. Bort. — 219. Pozor, čas. polit. V Olom. Roč.18. Red. J. Lang. — 220. Pravda, dříve: Čáslavské listy. V Čáslavi. Roč. 8. Red. Fr. Starch. — 221. Právnický obzor. V Jarom. Red. Fr. L. Popelka. — 222. Právník. Čas. věnovaný vědě právní a státní. V Praze. Roč..27. Red. prof. dr. Jiří Pražák a dr. Jos. Stu- pecký. — 223. Pražské hospodář, noviny. Roč. 12. Red. Hd. J. Dumek. — 224. Praž- ské večerní noviny. Roč. 2. Red. V. Kalbáč. — 225. Pražský časopis pro obuvníky. Red. B. Brandeis. — 226. Pražský denník. Pří- loha k Pražským novinám. Red. J. Svá- tek. — 227. Pražské noviny. — 228. Přemysl. Organ hospod., lesní a průmysl, jednoty jičínské. Roč. 14. Red. J. Havránek.— 229. Příbramské listy. Roč. 5. Red. Ant. J. Gut- wirth. — 230. Přítel dítek. Čas. pro vycho- vávání křesť. dítek. V Brně. Red. F. B. Pla- ček. — 231. Přítel mládeže. Obrázk. čas. pro čes. mládež. Roč. 2. Red. J. Beran. — 232. Pšovan a Mělničan. polit. čtrnácti- denHÍk. V Mělníku. — 233. Ratibor, list pro zájmy krkonoš. Red. Pav. Albieri. — 234. Rodina, belletr. týd. Příloha k čas. Slavie. V AmeRice. — 235. Rolnická rada, list národohospod. Roč. 2 Red. Bart. Mi- kulka. — 236. Rolnické listy. V Sedlčanech. Roč. 5. Red. A. Vystyd. — 237. Rolník. V Buděj. Roč. 6. Red. K. Bartuška. — 238. Roudnické listy. Roč. 2. Red. Maxa Šva- grovský. — 239. Rovnosť, list. social. de- mokratů čes. V Brně. Roč. 5. — 240. Roz- hled. Illustr. čas. věnovaný rolnictví, za- hradnictví, lesnictví, domác. hospod. atd. V Kutné Hoře. Roč. 3. Red. E. Meliš a V. Gottwald. — 241. Ruch 1888. roč. 10. Red. AI. Wiesner Zanikl. — 242. Růže domini- kánská. Čas. věnovaný arcibratrstvu růžen- covému atd. Red. Ang. Lubojacký. — 243. Rybářské listy. Občas. příloha k Háji. Ve Žďáře. — 244. Řeznické listy (pro řezníky uzenáře). V Praze. Red. E. Lát. — 245. Říp. — 246. Samosprávné listy a nálezy c. k. správního soudu. Roč. 5. Red. Fr. Po- pelka. — 247. Samosprávný obzor. Časop. věnov. správě polit, a zvláště samosprávě. V Praze. Roč. 11. Red. K. Čížek. — 248. Sborník éeskoslovan. jednoty. V Praze. Red. prof. dr. G. L. Píč. — 249. Sborník hospo- dářský, měs. V Jarom. Roč. 6. Red. Fr. J. Popelka. — 250. Sborník lékařský. Česky a francouz. Svaz. 3. Red. prof. dr. Jarosl. Hlava a dr. Jos. Thomayer. —251. Sborník rolnický, měs. Příloha k Selským listům. — 252. Selské listy. Polit. hospodář. organ. V Olom. Roč. 6. Red. Jos. Tvrdík. — 253. Slavia- Polit. týd. Roč. 28. V Americe. — 254. Slavín. Díl 4. Red. J. V. Krecar. — 255. Slovan. V Hrad. Král. Roč. 7. Red. V. Durych. — 256. Slovan. V Americe. — 257. Slovanský sborník statí z oboru ná- rodopisu, kulturní historie a dějin literar. i společen. života. Red. Ed. Jelínek. Zanikl. — 258. Slovenské pohľady. Illustr. čas. pre literaturu, vedu, umenie a politiku. V Turč. sv. Martine. Red. Svetz. Hurban Vajanský. — 259. Sokol, věnov. zájmům tělocvičným. Roč. 15. Red. J. E. Scheiner. — 260. Sokol americký. V New. Yorku. Roč. 11. — 261. Stráž na Severu. V Turnově. Red. J. L. Kubín. — 262. Stráž na Šumavě. V Stra- konicích. Red. Jos. Dvořák. — 263. Středo- české listy (pro všeobecné zájmy středních Čech). Ve Vršovicích. Red. Ant. Reis. — 264. Studentské listy. Roč. 5. Red. dr. Fr. Bačkovský. — 265. Svatobor. Čas. pro zá- bavu a poučení. V Sušici. Roč. 9. Red. Aleš. Janský. — 266. Svatvečer. Příloha k Vyšehradu. Red. Jan Klecanda. — 267. Světlo, organ svobodomyslných. V Slaném. Roč. 12. Red. J, Hvozdecký. — 268., Svě- tozor. V Praze. Roč. 23. Red. M. A. Šimá- ček. — 269. Světem. Mezinárod. čas. Roč. 1. Red. H. Wahner. — 270. Svobodný občan. Ve Slaném. Roč. 18. —271. Svornost. Polit. denník. V Chicagu v Americe. — 272. Svor- nost. Prostonárodní věstník polit. a národo- hospod. V Slaném. Roč. 14. Red. Ferd. Marjánko. — 273. Šípy. Satiricko-politický obrázk. týd. pro lid. V Praze. Roč. 2. Red. Jos. J. Kvis. — 274. Škola a život. Čas. paedagog. s přílohou Štěpnice. Roč. 35. Red. prof. K. Vorovka. — 275. Škola bož- ského srdce páně. Měs. pro katolíky. Roč. 23. Red. B. Plaček. — 276. Škola měšťan- ská. — 277. Štěpnice. Vz Škola a Život. — 278. Šumavan. — 279. Švanda dudák. Poutník humor. Roč. 8. Red. Ig. Herrmann. — 280. Tábor. V Táboře. Roč. 26. Red. L. Frank. — 281. Technické listy. Roč. 2. Red. Fr. Stupecký. — 282. Telegraf, týd. věnovaný zájmům Čechů baltimorských. V Americe. — 283. Těsnopisná beseda. V Brně. Roč. 9. Red. Ant. Krondl. — 284. Těsnopisné listy. Roč. 18. Red. dr. P. Růžička. — 285. Ty- pografia. Čas. pro tech. zájmy knihtiskařů a příbuz. odvětví. V Praze. Roč. 3. — 286. Typografické listy. Organ gremia knihtikař. a spolku faktorů. V Praze. Roč. 2. — 287. Učitel národní (praktický). Roč. 2. Red. L. R. Pazdírek. — 288. Učitelské listy. V Brně. Red. prof. M. Blažek. — 289. Učitelské no- viny, týd. Roč. 7. Red. Jos. Král. — 290. U domácího krbu. Zábavní příloha Nových mod. Roč. 1. Red. Josef Hovorka. — 291. Ústřední knihovna (čas. dětský). — 292. Valašské hlasy. Ve Val. Meziříčí. Roč. 4. Red. Fr. Vaněk. — 293. Varyto. Měs. vě- nov. hudbě. Roč. 5. Red. Em. Binko. — 294. Včelka. List. věnov. jarému věku dívčímu. Příloha k Domácí hospodyni. Roč. 2. Red. M. Procházková. — 295. Velehrad. Organ národní strany moravskočeské. V Kromě- říži. Roč. 1. Red. Frant. Nedoluha. — 296. Veleslavín. Organ typograf. besedy. V Praze. — 297. Velocipedista. Roč. 3. Red. J. Šev- čík. — 298. Vesmír. Časop. pro šíření věd přírodních. V Praze. Roč. 19. Red. prof. Fr. Nekut. — 299. Vesna. Obráz. čas. zá- bavně poučný. Roč. 8. Red. Fr. Dlouhý. — 300. Věstník hospod. spolkův okresu kolín- ského. V Kolíně. — 301. Věstník hospodář- ský. V Boskovicích. Roč. 7. Red. A. Stach. — 302. Věstník jednoty samosprávných úřed- níkův. Na Smíchově. Red. Rud. Wunsch. — 303. Věstník kutnohorský. — 304. Věstník národní jednoty pošumavské. Roč. 1. — 305. Věstník obchodnické omladiny češkoslovan. Roč. 5. Red. Fr. Šašek. — 306. Věstník těsnopisný. V Brně. Red. Tom. Šílený. — 307. Věstník ústřed. Matice školské. Roč. 5. Red. J. M. Černý. — 308. Věstník vládní u věcech škol obecných. — 309. Věstník záloženský. Organ jednoty záložen česko- morav. V Praze. Roč. 3. — 310. Vínek pro dívky českoslov. Red. Bož. Kozáková. — 311. Vlast. Roč. 6. Red. Tom. Škrdle. — 312. Vojenské listy. Roč. 7. Red. J. Pak. — 313. Volné slovo (věnov. lidu). Red. G. Tou- žil. V Kut. Hoře. — 314. Východ. V Praze. Roč. 3. Red. dr. Fr. Skrejšovský. — 315. Vysloužilec. (Čas. vysloužilců.) Red. Jiří Glücksmann. — 316. Vyšehrad. Polit. týd. prostonár. Roč. 2. Red. Jan Klecanda. — 317. Vzorný pivovar. Red. A. K. Markl. — 318. Zábavné listy. Obrázk. čas. v Praze. Roč. 12. Red. J. L. Turnovský. — 319. Za- hrada nebeská, Illustr. list pro mládež. Red. Jos. Juříková. — 320. Zahrádka maličkých. Red. M. Procházková. — 321. Zahrádka sv. Františka. Měs. pro křesťan. lid atd. V Krnově. Red. K. Š. Vodička. — 322. Zeměpisný sborník. Roč. 3. Red. prof. dr. Fr. Augustin. — 323. Zlatá Praha. Roč. 6. Red. prof. Ferd. Schulz. — 324. Zlaté mládí. Čas. pro naši mládež. Roč. 5. Red. A. Moj- žíš a M. Marhan. — 325. Zpravodaj hosp. spolku pro polit. okres hořovický. Red. J. Dvořák. — 326. Zpravodaj hospod. spolku pro polit. okres milevský. V Milevsku. Red. K. Lustik. — 327. Zprávy c. k. mor. slez. společnosti ku zvelebení orby, přírodoznal- ství a vlastivědy. Red. H. Rull. — 328. Zprávy spolku architektův a inženýru v krá- lovství čes. Roč. 23. Red. J. Koula a L. Vojáček. — 329. Zprávy spolku geologi- ckého v Praze. Red. B. Katzer. — 330. Ženské listy. Roč. 17. Red. El. Krásnohor- ská. — 331. — Živnostenské listy. V Brně. — 332. Živnostník. Čas. věnovaný zájmům živnostnictva na Mor. a ve Slez. V Praze. Roč. 6. Red. T. Rebec. — Sestavilo kněh- kup. páně Topičovo, Některé doplňky od sl. Dory Hanušové. — Dodatek z knihy: Všeobecná insertní kancelář v Praze: 333. Americký Slovan, týd. v Jově v Americe. — 334. Boleslavan. Organ konserv. strany rolnické. — 335. České Noviny, denník v Clevelandu v Americe. — 335. Čecho- Amerikán. Týd. v Chicagu v Americe. — 336. Čechoslovan, kat. týd. v Chicagu. — Český hasič v Klatovech. — 337. Domácí krb. Příloha k Novým modám. V Praze.— 338. Hlas, den. v Brně. — 339. Hlasy s Pře- rova. List. polit, a národohospod. — 340. Hospodář poluznický. V Soběslavi. — 341. Chicagské listy, denně. — 342. Chicagský věstník, týd. — 343. Jaroměřské listy. — 344. Jednota. V Chicagu. — 345. Katolické listy, týd. v Missouri v Americe. — 346. Musejník. Vz Časopis Musea král. čes. — 347. Národní listy, týd., v Nebrasce v Ame- rice. — 348. Nedělní listy. Týd. příloha k Hlasu Národa. — 348. Nový vék svobody V Praze. — 349. Obecné noviny. Dělník a Besídka, list socialní. V Brně. — 350. Obrana víry. V Praze. — 351. Pardubický ohlas. — 352. Posel z Podhoří. V Rychnově n. Kn. — 353. Pravda, v Chicagu, 2. měsíč. — 354. Předměstské listy, polit. organ zájmů předměst. — 355. Slovácké noviny s příl. Slovácký hospodář. — 356. Strakonické listy. — 357. Svoboda, týd. v Texasu. — 358. Svobodný občan, týd. v New-Yorku. — 359. Svornost v Ohiu v Americe — 360. Věstník vídeňský. Waidhofen. — 361. Vino- hradské listy, fed. svobod. — 362. Volnost, 3. týdně. V Clevelandu v Americe. — 363. Vychovatel. V Praze. — 364. Zlaté klasy s příl. Pomněnky, měs. v Chicagu.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <