Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:5   Strana:0509


  Zkouška
  Zkouška, y, f. = zkoušení, pokusení-se, pokus, die Probe, Prüfung, der Versuch, das Experiment. Na zkoušku. D. Na z-ku někomu něco ukázati. Reš. Z-u učiniti. D. Na z-ku něco dělati, někoho do učení vzíti. Us. Věc na z-ku, ein Meister-, ein Probe- stück. Nz. Rok z-ky, přednáška na z-ku. J. tr. Zkouška elektrická základná, Foucoul- tova, Leidenfrostova, Oerstedtova, Plateuova, thermoelektrická, Toricelliova, elektrická, indukční, s vývěvou. Vz KP. II. 195., 42., 45., 47., 344., 230., 49., 243., 52., 202., 286., 87. Z. mlatební, die Dreschprobe; číselná (zkoušení čísla, die Richtigstellung der Ziffer); koupě na zkoušku, der Kauf auf die Probe, jízda na zkoušku, die Probe- fahrt, J. tr.; poslati něco na zkoušku, zur Probe schicken. Nz. Něco na z-ku bráti, vzíti; z. ohněm, die Feuerprobe; z. namátná (kde se pro veliký počet něčeho nemůže zkoušeti všecko, die Stichprobe); znalecká z., fachmännische Prüfung; kázání na z-ku, die Probepredigt, Probatík; z. potížná, die Belastungsprobe, z. ohýbací, die Biegungs- probe. Dcn. Z. cukroměrem, die Sacharo- meterprobe, prstní, die Fingerprobe, z. alkali- metrická, alkalimetrische Prüfung, z. kandi- sova, Kandisprobe, z. na měď, Kupferprobe, z. rozlučovací, Scheidungsprobe, z. před- chozí, der Vorversuch, z. vyloužení, der Aus- laugungsversuch, z. třísloviny, die Gerbe- stoffprufung, z. vydělávání, der Gerbever- such, z. průměrná, die Durchschnittsprobe, z. tížeměrná, die Belastungsprobe, z. kotlu, die Kesselprobe, z. varní, die Kochprobe, výsledek zkoušky, das Versuchsresultat, kotel na zkoušku, der Versuchskessel, řada zkoušek, eine Versuchsreihe. Šp. Z. = počet, jímž se o pravosti výkladů jiných počtů přesvědčiti chceme; Z. na počet daný, na dělení. Šim. 7., 48., 37. Z-ku ně- čeho učiniti, einen Versuch anstellen. Kom. Z. vodou, judicium aquae, z. železem, judi- cium ferrí; Z. ohněm byla v obyčeji při krádeži; Při zkoušce ohněm bylo obvině- nému rozpálené železo holou rukou s jed- noho určitého místa na druhé za odříká- vání očišťovací přísahy přejeti. Ddk. IV. 239., 240. — Z. = zkoušení, die Prüfung, Probe. Z. školní. Zlob. Z. přísná (rigorosum tentamen), polouletní, Semestral-, advokat- ská či k advokatství, die Advokatursprü- fung, konkursní, Konkursprüfung, z. dospě- losti, Maturitätsprüfung, doplňková (dopl- ňovací, Us.), Ergänzungsprüfung, opozdilá, Nachfolgs-, na učitelství (učitelská), J. tr. celoroční. Us. Čas z-ky. Nz. Z. znalosti zákonů zemských, die Prüfung aus den Landesgesetzen, z. auskultantská či k aus- kultantství, Auskultanten-Pr., čas zkoušky (zkušebn), die Prüfungszeit; ve zkoušce obstáti, J. tr.; čekatel z-ky, výsledek z-ky; předpis o z-ce. Us. Hlavní z., die General-, Hauptprobe; všeobecná z., hudební z., Mu- sikprobe, čtená z., die Leseprobe, lesnická z., die Forstprüfung, z. postupní (na postou- penou), Versetzpr., opravní, die Reparatur, das Reparaturexamen, z. způsobilosti uči- telské, die Lehrerbefähigungsprüfung. Dch. Z. mistra, die Meisterprüfung. Šp. Z. při- jímací, Aufnahms-, dobrovolnická, Freiwil- ligen-, státní, Staats-, theoretická, praktická, předepsaná, topičská, strojnická. Us. Pdl. Z-ku výtečně odbyti, z. odbývati. J. tr., Jd. Podrobiti se z-ce později; doložiti z-ky. J. tr. Z-ku složiti, lépe: odbyti, podnik- nouti, jí se podrobiti. Ve z-ce, při z-ce ob- státi, obstálý. Rk. Z-ku držeti, lépe: míti, zkoušeti. Jv. Vz Držeti. Zkoušku donésti šp. m.: z-ce později se podrobiti, doložiti zkoušky. Jv. (J. tr.). Z. podstoupiti, sich der Prüfung unterziehen; Vzíti někoho v přísnou z ku. Us. Dch. Prošel při z-ce. Brt.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <