Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:4   Strana:0429


  Usně
  Usně, ě, f. = useň, usna, tříslem vydě- laná kůže, das Leder, Pfinidleder. Vz Useň, Usna, Usní, S. N., Prm. IV. č. 24. str. 281. U. kozí (kozinka, kozina, kozice), Ziegen-, Geissleder, kamzičí (kamzice), Gemsen-, saj- ková, Antilopen- (sajkovice). losová (losina, losovice), Elen-, lámová (lámovice), Lama-, skopová (skopovice), Schaf-, mezková (mez- kovice), Maulthier, jehněčí (jehnětina), Lamm-, kajmanová (kajmanovka), Alligator-, rybí, Fisch-, vydří (vydrovina), Fischotter-, králíková (králičina), Kaninchen-, klokanová (klokanice), Känguru-, nosorožcová (Rhino- ceros -), koňská (konina, konice), Ross-, bý- ková (býkovice), Bullen-, hovězí, Rinds-, hovězí u. na krytinu, Rindsdach-, beraní (beranice), Schafbock-, vepřová (vepřovice), Schwein-, hrochová (hrochovice), Flusspferd, kravská (kravina), Kuh- atd.; u. americká, Union-, štrasburská, Strassburger-, uherská, ungarisches L., marokánská (marokánka), Marokko-, mastrichtská, rukavičkařská, Hand- schuh-, sedlářská, Sattler-, spodková, spod- kovice, Boden-, mdlá, žilovitá (aderig), se- slabená, olejovaná n. olejem namazaná, ge- ölt, ohebná, biegsam, tříslová (šváby), Bal- len-, hřbetová (hřbetovina), Rücken-, ocasní (ocasnice), Schwanz-, knihařská, Buchbinder-, Hlavová, Kopf-, zlacená n. pozlacená, hem- locká (vydělaná tříslem jedle hemlocké, ka- nadské), Hemlock-, pěkná, fein, valabená (vydělaná tříslem brvoblanu srpatého, vy- dělaná valabou), Wallaba-, lakovaná, Lack-, kamencová n. kamencovaná, Alaun-, válená, Welz-, krycí (na krytinu), Dach-, nártová, Stiefelober-, svršková na boty (na svršky bot), hladká, leštěná, Wichs, mazaná, ge- schmiert, nemazaná, zrnatá, Korn-, vydělaná borkami, Knoppern-, červená, ohlavková, ohlavnice n. u. klobouková, Hut-, korunní, Kron-, jadrná, Kern-, železitá (železitým mý- dlem vydělaná), Eiaenseifen-, Crownova, Crown-, přirozená, Natur-, rozpoltěná, Splits, řemenová (řemenice), Riemen-, odvedená, abgeliefert, křehká, spröd, s polámaným lí- cem, narbenbrüchig, papírová, Papier-, pa- tentovaná, Patent-, náčelní (náčelek), Stirn-, bílá, Weiss-, látková (látkovice), Zeug-, upravená, appretirt, rychle vydělaná, schnell gegerbt, vyschlá, vyrudlá, Sperr (von Leder), činná, gar, činná z mýdla, seifengares L., uhličná, narbenloses L., nečinná, ungar, pod- řízené jakosti, L. von untergeordneter Qua- lität, Leichtes, schweres L., lehká, těžká u.; gefallenes L., padlice, padlá u.; zähes L., tuhá u.; gepresstes L., tlačená u.; die glatte rechte S., líc usně; die äbichte, rauhe, un-, rechte Seite des Leders, rub u.; das L. strec- ken, vytáhnouti usni; ein Stück L. auf beiden Seiten des Kopfes rechts und links von Stirn- ling, líčko; narbenloses L., u. bez líce; derbes L., tupá, tvrdá u.; schütteres, dichtes L., řídká, hustá u.; gepaartes L., párovaná u.; behaartes L., srstnatá u.; graugefärbtes L., šedivka; dickes, schwaches L., tlustá, slabá u.; einheimisches L., domácí u.; aus- ländisches L., cizozemská u.; trockenes, feuchtes L., suchá, vlhká u.; nasses L., mo- krá u.; nachgiebiges L., popouštivá u.; alaungares, weissgares L., u. činná z ka- mence; hungeriges L., hladová u.; plattes L., ploská u.; dänisches L., dánská u.; alau- nirtes ungarisches L., kamencovaná uherská u.; russisches L., ruská u.; zügiges L., ta- žitelná u.; volles L., plná u.; künstliches L., umělá u.; erwärmtes L,, zahřatá u.; kaltes L., studená u.; französisches vegetabilisches L., francouzská u. rostlinná; ponzirtes L., pemzovaná u.; schattiges L., žíhaná u.; ver- branntes L., spálená u.; englisches L., an- glická u.; festes, weiches L., tuhá, měkká u.; elastisches L., pružná n.; schwammiges L., u. houbovitá; gefalztes L., postruhovaná u.; morsches L., zpukřelá u.; gefettetes L., maštěná u.; gesundes L., zdravá u.; umge- schlagenes L., ohrnutá, zahrnutá u.; geklopf- tes, gehämmertes L., klepaná u.; ungeklopf- tes, ungehämmertes L., neklepaná u.; des- organisirtes L., u. desorganisovaná; filziges L., plstěná u.; das L. glatt ausschneiden, usni hladce vykrojiti; das L. bricht, usně se láme; das L. biegen, u. ohýbati; ausge- messenes Stück L., meslo; das Mürbewerden des Leders, zkřehčení u,; das L. ist unvol- lendet gegerbt, u. jest neúplně vydělaná; die L. sind gut abgefärbt, usně jsou dobře barvené; das L. wird aut die Tafel gelegt und ausgebreitet, u. se na tabuli položí a rozestře; das L. wird geschlichtet, u. se strouhá; um das L. zu schlichten, spannt man es in den Schlichtrahmen, aby se usně mohla strouhati, napne se na rám; das L. wird mit der Zange gefasst, u. se vezme do kleští; das L. wird plattgestossen, u. se vy- rovná; das L. wird blank gestossen, u. se hladce vyrovná; das L. wird pantoffelt, u. se korkuje; das L. wird auf der Reckbank gereckt, u. se na pádle protahuje; das L. wird mit dem Schlichtmond geschlichtet, ge- krispelt und geglättet, u. se struhem strouhá, líčí a hladí; das L. klebt, u. lpí, u. se lepí; ein solches L. ist niemals gehoben, viel mehr platt, zu dünn und blechig, taková usně není nikdy naběhlá, tím více rozběhlá, příliš tenká a plechovitá; das L. trägt sich schlecht, usně se špatně nese; das L. wird gehörig entsäuert, u. se náležitě kyseliny zbaví; das Leder wird kernhafter, usně bude jadrnější; das L. ist nicht haltbar, u. není trvanlivá; das L. wiegt sehr schlecht, u. velmi málo váží; ein zu stark geäschertes L., příliš lou- žená u., u. přeloužená; importirtes L., u. dovážená; das L. lässt sich sehr gut bear- beiten, u. se dá velmi dobře zpracovati; die Hebung des Leders durch das Aescherver- fahren, naběhnutí usní loužením; das mit schadhaften Stellen behaftete L., u. na ně- kterých místech závadná; L. mit todten Narben, u. s mrtvým lícem; hellfarbiges L., u. jasnobarevná; das L. wird mit Blauholz grundirt, usně se kampeškou půduje; das L. büsst an Gewicht ein, u. ztrácí váhu; das L. ist dunkelfleckig, u. jest tmavoskvr- nitá; ein L. von ungleicher Festigkeit, u. nestejné pevnosti; das L. hat ein festeres, kernigeres Gefüge, mehr Elastizität und Zä- higkeit, u. má pevnější jadrnější sloh, více pružnosti a vláčnosti; verfallenes L., zapadlá u.; das L. ist haltlos, u. jest nepevná; das L. hat einen zarten und ganzen Narben, u. má jemný a celý líc; diesem L. ist die Haupt- charakteristik der Sohlleder eigen, u. má hlavní ráz podešvic; das L. war gut aufge- quollen und stieg allmählig aus dem Wasser heraus, weil sein Volumen durch Wasserauf- nahme zugenommen hatte, u. byly dobře nabotnělé a znenáhla vyplynuly z vody, po- něvadž jejich prostornosti (objemu) přijmu- tím vody přibylo; das L. wird mittelst Schneidmaschinen gespalten, u. se krájedly rozpoltí, rozvrhne; schwer gewichtiges L., těžká u.; die L. erhalten auf der Aasseite nicht das schöne glatte Ansehen, u. nedo- stanou na rubu krásný hladký pohled. Šp. Koupě, mastění, úspora, druhy, výstava, kráječ, vystavitel, obdělání (Bearbeitung), obrábění, spotřeba, lakýrnictví, lakování, plocha, sklad, dělání, hotovení, dovoz, cena, ukázka, výroba, výrobce, zkouška, sbírka, vyždímání, znalos, složení, lesk, barvení, barvíř, přistrojení, sušení, padělání, proda- vač, prodej, váha, znalec, znamenání usně (usní); leštidlo, tmel, tržnice, kladivo, stroj- na, úpravna, barvírna, lis, hoblovadlo, ma- stidlo, lak (černý, červený, modrý, zelený, žlutý), valcha, válec, válcový stroj, poltidlo, rozvrhovadlo (Lederspaltmaschine), továrna, tuk, mastnota, klepadlo, trh, jehla, kože- lužna, protahovadlo (Lederstreckmaschine), průbojnice (Lederstanze), ličidlo, mazadlo, krájedlo (Schneidmaschine) na usně; usně na opratě (Leitseilleder), na válce, na zá- myčky (Ventilleder), na pásy (Gürtelleder, pásovice), na podušky, na polštáře (Polster-), na kladívka pianová (Pianoforte), na spodní patníky (Unterfleckleder), na bubny (Trom- melfell), k čistění (Putzleder), na hnací ře- meny (Treibriemenleder); obchod s usněmi, clo z usní; Vyděláním promění se kůže v usni; Míti drobný obchod s usněmi; Ta u. má jemný a úplný líc, hat einen zarten und ganzen Narben; Hodnota usní klesla; Jen z dobrých koží bývá dobrá usně; Useň vyhlíží po vydělání silně a jadrně (kraft- voll und kernhaft); Useň se na pádle pro- tahuje (wird auf der Recke gereckt); Syrové kůže na usně vydělati, rohe Häute zu Leder fertigstellen. Šp. Pokradli usnie v Planých. Pč. 36. U. či kůže (velbloudí). Sš. Mt. 40. Výroba usní tříslovinou. Pr. IV. 223.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. Š 2005 - 2007 - 2011
  <