Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:3   Strana:0722


  Stroj, e, strojek
  Stroj, e, strojek, jku, m. S. ze stri, stind. star, i stupňováno v oj. Mkl. B. 3., 4., L. 19. S. = strojení, chystání, die An- schickung, Zubereitung. Ach, jaké stroje děláte? Plk. — S., strůje, e, f., obyčejně pl. = jídla, Gänge. To je ňákejch strůjí. Na Plaště. Prk. — S. = kroj, der Anzug, Aufputz, die Kleidung. Pýcha vždy sobě nové kroje a stroje vymýšlí. Ros. Chod, stroj, řeč, oko, tanec na ni svědčí, kaká vnitř jest, poznáš z jejé řeči. Hus I. 203. Držím se předků mých kroje a nedbám nic na cizí stroje. Dač. — Veleš., Har., Raj, Gníd. — S. = řemení na koně, chámy, das Geschirr. D. S. koní, na voly. Puch. — S. = věc nějaká vzhledem ku spojení, srovnání částek jejích, der Bau. Páteř hřbetový všeho s-je (složení) podpora jest. Kom. S. člověčí. Dch. Slabý těla s., schwacher Körperbau. Dch. — S. == příprava, přístroj, nástroj k něčemu, die Vorrichtung, Gerätschaft, das Instrument, Organ. S. u ručnice (kohou- tek atd.), Schloss, n., na kose (vz Hrabice), das Gerüst, ve mlýně (tesařské dílo), u ná- stroje hudebního, das Mundstück, močový atd. Jg. — S. = mašina, die Maschine. S. vodní (jímž se voda někam pudí), V., tahací, vytahovací, varhanní (varhany), kolní (Räder- werk), bicí, jdoucí (ku př. mlýn), D., složený, koňský, tokoměrský(hydraulisch), Sed., ssavý, tiskací (tlakostroj), běhací, klapaci, Techn., veletlačný (s vysokým tlakem, o vysokém tlaku, Hochdruck-), malotlačný (s nízkým tlakem, o nízkém tlaku), Nz., vodotlační (vodní), ždimací (ždimadlo, Auspress-), Rk., přejímací (Copirmasch.), Šp., vrtací s šesti vrtáky (na zuby. Vz Nástroj na zuby), Cn., šicí, prací, Us., odpařovací, Kh., parní (části: kotel, pára, roury, parní komora, šoupadlo, píst, válec parní, hustič, táhlo, balancier, ojnice, klika, kolo setrvačné atd. Vz Žele- znice), Pt., válečný řecký (věže na kolách, beran, veliké praky, přístřeší atd.), Rf., ho- spodářský (secí: rozsevadlo, rozsévák; samo- mlat: mlatidlo; senomet; řezačka; šrotov- ník; mlýnec), Us., stáčecí (Abziehapparat). Šk. Stroj hudební, BO., hrací, kapesních hodinek, řezací (pletadlo), nadivací (na jitr- nice, uzenky), s horkým vzduchem (Heiss- luftmaschine), písmenkový (Typenapparat, u typogr.), loupací, létací (Flug-), vzducho- tlačný, plecí (Unkrautauslese-), natažný (v chi- rurg., Extensions-), cídicí (Putz-), k ohýbání (železných) nákolců (Radreifbeuge-), čárko- vací (Linir-), továrna na stroje, zařízení s-jů. Dch. Stroj stavidelný (stavidlo, das Frei- gerinne), spravovací (pravítko, die Hem- mung bei Uhren), výkonný (pracovatel, vy- konavatel, die Arbeitsmaschine), středoběžný (centralní, Central-), Nz., obdělavací (Werk- zeug-), kolmý parní (vertikale Dampf-), na tříslové hroudy (Lohkuchen-), na třislo (Loh-), na usně (Leder), na řemínky (Riemchen-), hladicí (hladidlo, vyhlazovadlo, Satinir-), při- pravovací (strojidlo, Zurichtungs-), valcho- vací (valchovadlo, Walk-), válcový (das Walz - werk), hnací (das Treibwerk), záložný (Re- serve-), licovací (Narben-), rýhovací (rýho- vadlo, Narbenzug-), lisovací (lisovadlo, die Press-), kalorický (horkovzdušný, Heissluft-), k upravování usní (Lederappretur-), pomocný, (Hilfs-), postruhovací (postruhovadlo, Falz-), na lisování kůry (Rindenpress), zvláštní (Special-), kartačovací (kartačovadlo, Bür- sten-), čisticí (čistidlo, Putz-); topený, ne- topený n. studený, vyráběcí (vyrábědlo, Fa- brikations-), klepací na usně (Lederklopf), na líčení (líčidlo, Krispel-), osmikoňový, se- stavený, obráběcí, obdělávací (obdělavadlo, Bearbeitungs-), Šp., k chůzi (Geh-), Vulfův (Wulf'scher Apparat), induktoelektrický (In- duktionsapparat), Nz. lk., pokosný (Gehrungs- schneid-), plťový (Zug-), dvojitý (Zwillings-), vystřikovací, Us., na kalounění vosku (Kräu- sel-), Ktk., atmosferický Newcomenův, čpav- kový, indukčný, Petřinův, Ruhmkorffův, ka- lorický, plynový (plynostroj), provazový, ro- tačný, vz KP. II. 404., měřický (vz Nástroj, ku konci), Us., třídicí (pytlování, Sieb , Sicht-, Beutelwerk, n.), mlecí (das Geh-, Mahlwerk), Prm. IV. 188., karbovací (Maisch-), zvratný na sudy (sudovrat, Sturzmaschine für Fässer), chladicí (Kühl-), karbovací stroj šroubový (Schraubenflügelrührwerk), ku plnění láhví (Abfüll-, Flachenfüll-), k vyplachování, k či- stění láhví (FlascheHspül-, Flaschenwasch-), Suk, k odrazu vln, k buzení zvuku teplem, k lomu a odrazu světla, k roztahování kovů, kapalin, k dokazování (uvolněného, utaje- ného) tepla. Ck. S. k destillování (přehá- něcí, Destillirapparat). S. odstředivý, Cen- trifugalrnaschine, Šp., podporný, die Stütz- maschine. Nz. tr. S čisticí anglický (KP. IL 260., týž ruční, 260., s. ke klučení, 317., 318., mlátící Hnaný parním strojem, 258., mláticí hnaný žentourem, 257., mlátící ku- kuřici, 259., mláticí prevozný, 257., secí (al- banský, 235., bubínkový, 234., kartáčový, 234., lžičkový. 234.), senovací, 262., vodo- sloupový, 89., žací, 235, žací drnový. 237. (KP. III.). S. těžný, Fördermaschine, vodní, Wasserhebemasch., větrní (větrník), der Ven- tilator, lezný, die Fahrmasch., v horn. Hř. S. k vrtání železa a litiny. Us. Hk. S. parní (bez přetržky, De Cauxův, dvojčinný, ex- pansivní Leupoldův, Newcomenův, o níz- kém tlaku, o vysokém tlaku, Wattův, ro- tačný, vzdušný), hydraulický, na zdvíhání vody, stavitelů aegyptských. Vz KP. IV. 404. Stroj na praní chlupů. Sp. S. hospodářské: secí, rozmetačka hnojiva, plečka n. okopá- vačka, válce, žací stroj na seno a obilí, mlá- ticí, žentour přenosný, čisticí mlýnek, ře- začka (ruční, koňská), americký mlýnek, dr- tidlo pokrutin ku krmení a hnojení, strou- hadlo na řepu, mačkadlo lněného semene (sladu, ovsa atd.), obracovadlo (sena atd.), prohrabovadlo, provětrávadlo stohu atd. Šp. S. z kovu britanského k odtahování mléka z prsu; jednoduchý s. na nohu pod sebe křivou n. koňskou, Strohmeyerův; stroj na na nohu pod sebe křivou se šroubkem; s. na nohu pod sebe křivou n. koňskou se střevícem šněrovacím; s. na koleno vyhnuté pro děti a odrostlé; s. k ohýbání násilnému při staženinách ruky n. kolena, s. naťaho- vací. Cn. S. počítací, die Rechenmaschine. Dch. Ve stroji to hrklo. Us. Dch. Jeho (Kri- stovo) tělesenstvie neb človéctvie bylo jest jako stroj neb úd božstvie k činění divóv, ale božstvie zvláště činilo ty divy člověčen- stvím. Hus II. 43. Hudú na húsle, tepú na buben, radují se, ano vzní stroj t. hudby, pišťby, trúbenie, vedú v rozkoši dny své atd. Hus II. 244. Mazadlo na stroj; sklad, oprava, správa, popis, obsluhování, kon- strukce s-jů; hnání stfojem. Šp. Výkres, rej- sování stroje. Nz. Čásť stroje, na kterou se řemen n. provaz navinuje: buben, bubínek. Vys. S. hodinový. Us. S-jem se síly n. času ušetřuje. Sedl. S. spořádati, Sedl., pustiti, za- staviti, zaraziti, Dch., hnáti, obrátiti, topiti, rozstrojiti, rozložiti, v čistotě držeti, odšrou- bovati, sestaviti, opraviti, postaviti, vyči- stiti, rozehnati; síla, hnání, správka, výkon, mazání, olejování, svršek, spodek s-je; na s. vlézti; s. hází vodu, lehce pracuje, vrzá, heká, stená, se šlape, šlapáním se žene; s-jem hýbati, pohybovati. Šp. S. stojí, jde. Kh. — S., pl., stroje = nároky, die Hoden, testiculi. Stroje mužské, Reš., semenné. Volk. S. bobrový (das Bibergeil, anglický, moskev- ský, švédský Kh.). V. Pod šibenicí kakés kořenie ryjící, viselcóm stroj uřezujíc, na rozhranie chodiec. Št. N. 187.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <