�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  1 - 100  
  Nalezeno: 71x

  8 Babika
  Babika: starenka (iih.), staenka (zl., la. vsac), star mma (Lan.), babika (klob. a brod.), babnka ...
  1

  7 Babika
  Babika, y, f. = vmnkka. Na r- sku. NZ. I. 198. B. = skoru (modnka). r. Pt. B. = rybnk ...
  2

  9 Babika
  Babika, y, f., vz pedchz. Babe, Mo- dinka a Parukka. ...
  3

  10 Babika, y, f. B
  Babika, y, f. B. poln, lesn = chudobka. umava. Rgl. ...
  4

  10 Babika
  Babika, y, f. B. zlat = chlb. Na Zbi- rovsku. Al. Velich. (M. ). ...
  5

  8 Babika
  Babika, y, f., alauda cristata, ptk. Mor Budj. Brt. D. II. 492. ...
  6

  5 Babika
  Babika, die Grossmutter, na Mor.: sta- renka. Brt., Mk. B. (porodn) od babiti. Cf.: trviti travika. ...
  7

  9 Babika
  Babika, y, f. = vmnkka. P. star. IV. 45. ...
  8

  1 Babika
  Babika, y, f., star ena; baba (v ro- din, matka otcova n. matina); porodn bba, Jg. Vz Bba, ...
  9

  5 Babourek
  Babourek, rka, m. = babika. ertovn estimr: Bba, babec, bbika, babinka, babizna, babourek. Zkr. ...
  10

  9 Babe
  Babe, ete, ?., babice, e, babika, babinka, babka, ?, f., ptk = mlynk (sykora). ...
  11

  7 Odleh
  Odleh, u, m. = odlehnut, odlehen. Tedy m babika peci o. U Chocerad. Vk. ...
  12

  3 amstati se v em
  amstati se v em, latschen, watscheln. Babika v pantoflch se amst (= pahati se). Us. Dch. ...
  13

  9 Staika
  Staika, y, f. = babik, matina matku. Slez. es. 1. IX. 143. Vz Matika, Mama. ...
  14

  10 Apovka
  Apovka, y, f. = babika? Aby prily aj a. s mamovkou na dovrvky. Slov. Phd. ...
  15

  6 Nahrben
  Nahrben. N. tlo. ch. Bs. 37. (m) kam. Kmet n-n k zemi t let. Ib. 69. Babika nad alt n-na ...
  16

  9 Mama
  Mama. Star m. = babika, matina matka, t staika. Slez. es. l. IX. 143. Sr. nsl. Matika. ...
  17

  8 Babi
  Babi, f. = babika. Slovo nov. Svtz 1893. 613. ...
  18

  10 Mutlat
  Mutlat. Byla tata babika, mutlal synek (mluvil maje plnou hubu jdla). Rais. Sir. 214. ...
  19

  8 Staenka
  Staenka, y, f. = prabba. V Blatnici; tam babenka = babika, Brt. D. II. 460. ...
  20

  4 Vrbaa
  Vrbaa, , f. = babika, staena, die Grossmutter. Na mor. Vala. Vck. ...
  21

  8 Trckati
  Trckati. Babika trckala za nm pky (belhala se). Brt. D. II. 241. ...
  22

  9 Babinka
  Babinka, y, f. = babika (Stach? Krl. ). Kub. 150. Ve vch. . es. 1. X. 62. ...
  23

  9 Babka
  Babka = babika. 1417. Mn 10. ...
  24

  5 Babici
  Babici bba = babika porodn. Us. Rgl. ...
  25

  5 Babinka
  Babinka, y, f., samota u Kamenice nad L. PL. B. = babika. ...
  26

  7 Staenika
  Staenika, y, f. = staenka, babika. Mor., slez. d. ...
  27

  7 Polon
  Polon. P. ena = babika, die Heb- amme. Us. ...
  28

  9 Matika
  Matika. Na M-ku bo kolovrat se slo (po n se ji nepede). es. 1. IX. 224. M. Star m. = babika, ...
  29

  7 Okat
  Okat. To je moc o-t (bije to do o). O. tek (strakat, divok). U Kr. Hrad. K. O. kol = tyroh, ...
  30

  1 Babue
  Babue, e, f. = babika. Pam. Kut.; 2. Barbora. ...
  31

  10 Staroletn. S
  Staroletn. S. babika. Msn. Od. 336. Sr. Starolet. ...
  32

  6 Dduka
  Dduka, y, f. = babika. Slov. ...
  33

  8 Mma
  Mma star, vz Babika (3. dod.). ...
  34

  5 Zvraskovatl
  Zvraskovatl = zvraskal. Z. babika. Nl. ...
  35

  5 Babenka
  Babenka, babnka, y, f. = zdrobnl baba, staenka, babika. Mor. Brt. L. N. II. 109., d. U babnka ...
  36

  8 Babka
  Babka = babika, matina matka. Vz Ba- bika (3. dod.). Pah.III.216. a j. B. = po- mahaka k porodu. ...
  37

  10 Babka
  Babka, y, f. = babika. Sv. Ludmila, b. jeho. Kar. 113. - Babky lopu = kulat chytlav plody lopuchy. ...
  38

  9 Parukka
  Parukka, y, f. = skora chocholat, cho- cholka, skora chocholou, syk. eat n. rohat, rohek, ...
  39

  7 Strka
  Strka = starka, star husa; husa, kter m housata (naproti housatm). Mor. Brt. S. = staenka, babika. ...
  40

  1 Babyka
  Babyka, y, f., na Slov. ern klen, strom, Feldahorn; 2. babika, na Slov.; 3. loutky, Koll.; 4. housen ...
  41

  9 Modrek
  Modrek, ku, modrk, u, m. = rohlek mkem hodn posypan. Us. M., ka, m. = modrk, modrokrek, ...
  42

  7 2. Pedek
  2. Pedek. Dluhy, kter p. n naj- jasnejie krl Ladislav i tak my dlun jsme byli. D. ol. XI. ...
  43

  7 Poklika
  Poklika k dymn roue, Bchse zur Rauchrhre. Pdl. Ten hrnec phodnou po- kliku nael, calumniator ...
  44

  5 Babeka
  Babeka, y, f. = babika. ...
  45

  8 Babenka
  Babenka, y, f., vz Babika (3. dod.). ...
  46

  7 Smyvanky
  Smyvanky, pl., f Tet den po naro- zen dtte pichzej hoi a dvata na s. Pinej vejce a pohladce ...
  47

  3 Staena, staenka
  Staena, staenka, y, f. = star ena, die Greisin. Kom. S., na Mor. = ddova ena, babika, die Grossmutter. ...
  48

  8 Bba
  Bba. Objeven se bby znamen neastn. Vz Zbrt, Pov'. 100. B. Vz Babika (3. dod.). B., tanec. ...
  49

  7 Babka
  Babka = babika, Grossmutter. B. jeho (sv. Ludmila). Kar. 113. B. = ena. Vz. Baba. Babkou slove Slezanka, ...
  50

  7 Rakev
  Rakev. Cf. Mkl. Etym. 272. Svrchn r., Uibersarg, m. Rakev zdvihnouti (mrtvho z domu). Dch. Nesehnali ...
  51

  7 Rodina
  Rodina. Dt v r-n. Vz Brt. Dt. 3. nn. Vedechu diet Jee r. jeho (parentes). Ev. vd. 73 Vstan synov ...
  52

  5 Babua
  Babua, podl Ka = babika. Mor. B. = Barbora. Slov. Ssk. Mor. Brt. D. B. = husa. Slov. Ssk. ...
  53

  5 ilati
  ilati, ilm a ili; ilvati. . od uji (vti). f. . = dsnmi kousati, vkati, kauen. ...
  54

  6 Mma
  Mma. Vem si mmu s dcerou, ty ti hlavu sperou. Us. K. M. irok, tta vy- sok, dcera slep, syn divok ...
  55

  6 Lapka
  Lapka = zlodj, loupenk. GR, Pal. IV. 1. 470., P. 22. Co ani pn nsilm, ani 1., ani zlodj non ...
  56

  8 Plot
  Plot. O pv. slova cf. Gb. H. ml. I. 83. Cf. Brt. D. II. 439., Hradba (3. dod.). Dle Phd. 1895. 138. ...
  57

  3 Strakat
  Strakat - peest, gescheckt, scheckig, bunt. Ppona -at (-at?). Mkl. B. 184. Sat psk; Jak bylo ...
  58

  5 Babice
  Babice, dle Budjovice, Babitz, vsi u N. Brodu, u echtic, u Pestic, u Dnespek, u Rosic, u Adamova, ...
  59

  9 Skora
  Skora obecn (a velk n. koadra, ko- arda, koaka, koazdra, konzdra, koazda, konazda, konouzdra, ...
  60

  3 loj, loj
  loj, loj, e, lojk, lojk, u, m., der Schleicher, aus dem Mhd. slir, sljir, sljer, ursprnglich ...
  61

  7 Skora
  Skora. Cf. Brm. II. 2. 575.-592., 746., rc. 70., Rk. sl., Babe, Babice, Bab inka, Babika, Babka, ...
  62

  5 Bba
  Bba. V 2. .: B., vetula, lit. boba, skr. b?b?. Mkl. aL. 104. Cr. rc. 242., 252. V Rusku b. = kad ...
  63

  1 Bba
  Bba, baba, demin. babka, Babika, y, ba- bice, e, f. Baba, babice v horm smyslu se bre ne bba. ...
  64

  9 Star
  Star. Nazvky a nadvky. S. blzon, ca- ban, cap, corgo, ert, rep, hriech, hrienik, hrnec, k, ...
  65

  1 Kol
  Kol, e, m., kolek, od kolo; nzk okrouhl peivo, Kolatschen, ein runder Ku- chen. Kole: emle, ...
  66

  4 Vk
  Vk, u, m. = trvn, tah asu, die Zeit, Zeitdauer. V. V MV. neprav glossa. Pa. Vk b. Jel. Dlouh ...
  67

  3 1. ci (ci, Hus. I
  1. ci (ci, Hus. I. 265.), v obec. mluv cti, ct, u Uhersk. Hradit: ct, Us. H.; 1. os. sg. ...
  68

  5 Zavzan
  Zavzan; -zn, a, o, verbunden. Z. rna, Us., uzel. Sych. Z. dluhopis, vinkulirte Schuld- verschreibung. ...
  69

  6 Jmno
  Jmno == nazvn atd. Jmnem soudu, im N. des Ger. J. tr. Hrzy, jim nen jmen. Kk. K sl. j. 5. Uinil ...
  70

  4 Vsti
  Vsti (m. vd-ti, koen ved, Schl., d ped t v s. Vz Klsti. V obec. mluv: vedsti, vedst). Vedu; ve, ...
  71

  1 - 100  
  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <