�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Dokument Obr�zek
  Svazek:9   Strana:0214


  Parukka
  Parukka, y, f. = skora chocholat, cho- cholka, skora chocholou, syk. eat n. rohat, rohek, rohaka, kocholaka, kozlek, babka, babika, babuka, evk, d, br?b?rk?, cho- cholaka. Vz Sr II. 153.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <