Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:3   Strana:0573


  Spolek
  Spolek, lku, m. S., sstupek, unio, con- gressus, die Gütergemeinschaft, die Erb- einigung, wo der společník o. sstupník als Erbvereinigter dasselbe Recht an dem Be- sitze hatte, wie der, welcher ihn in den Mitbesitz aufnahm; er erbte wie der Bluts- verwandte. Vz více v Gl. 319. S. jest lidí od sebe všemi obyčeji dielných, dědinami, zbožiemi a statky jich též nábytky i svrchky, klenoty i listy, kteréž mají neb mieti budú, na plném súdu sestúpenie a shromážděnie; zpósob spolku; kladenie ve dsky spolku; s. se promlčie a mijie; propuštěnie ze spol- kóv. Vz Vš. 569. S. zmrzlý (když ten umřel, kdo koho na spolky přijal). Tov. Spolek nemůž býti jinde, než králem s jeho povo- lením nebo před pány; Žádný poručník ne- můž sobě spolku s sirotky neb s sirotkem zapisovati. Vl. zř. 287., 483. S., kterým paní Alina z Lomnice přijala pana Václava Berku na statek veselský. Žer. A otec v jiné po- pravě sedí dvorem a syn u něho na s-ce. Kn. rož. 53. — Vz Tov. 19., 20., 57., 58., 60., 62., 84, 87., 126., Žer. Záp. I. 26., 39., 103., 104., 114., 162., 195., II. 61., 66., 107., 174. Pan Dobeš bratra Beneše na spolek přijal. Bdl. Přijati na s. = ve společné dr- žení statku. Puh. I. 279., 281., 345. Slíbil mi s. vyložiti i mé sestře do mé vóle; Taká úmluva byla mezi ní a mezi mnú, že, cožby má žena dobyla právem, že mě měla na spolek přijati; Jemu ten s. byl vymazán z desk; Žena ho na s. přijala; Slíbil svú věrú i mně i mému synu ten s. z desk vy- ložiti ; Tu jeden syn její Artleb přijal jej na s. toho všeho, což on má; Že jest byla přijala svých tré dítek na s. dva pacholíky a děvečku tehdy ještě neoddělenú; Ona má pravý s. na tom svými dětmi; Podlé jeho rady vzala jsem Marše z Vydři na s.; Měl mé na spolku; Sestru vzal na s. na své zboží; Na to matka má mě s mými dítkami na pRavý s. přijala. Půh. I. 281., 341., 345., 391., II. 54., 105., 202., 263., 308., 407. a j. (Tč.). — S. = spojenost, sloučenost, tova- ryšství, obecenství, die Gemeinschaft, Ge- nossenschaft, Gesellschaft, der Bund, das Bündniss. Jg. V MV. nepravá glossa. Pa. Úsudek ze spolku, das Gesammturtheil einer Kommission. J. tr. S. neb tovaryšstvo jest společné osob snesení k nabytí hojnějšího zisku n. výdělku. Pr. měst., Rb. S. ve smyslu širším jest všeliké spojení-se dvou neb více osob k jistému účelu aneb účastenství v ně- čem na př. s. obchodní. V užším smyslu znamená slovo s. tolik co jednota, der Ver- ein. Vz S. N. S. jest sstúpení lidí a shro- máždnosť. Vš. O spolcích: na čem se zaklá- daly; práva a povinnosti společníkův; vz Rb. str. 203.—204. S. (jednota) obranný (k obraně) i vzdorný (n. ke vzdoře, Schutz- und Trutzbündniss), Nz., tajný, tržebni, ob- chodní, kupecký, výdělkový (k vydělávání), J. tr., protokolovaný, Řd., pojišťovací, Šp., pijácký, veselý, řemeslnický (ševcovský, tru- hlářský, mlynářský atd.), Us., jmění, na obranu i útok. Vz S. N. S. zlý, vz Lépe. S. bruslařský, Eislaufverein, číšníků (sklep- níků), obrazniků, dosloužilců, Veteranen-, odborný. Fach-, funeralní n. pohřební, okra- šlovací, Verschönerungs- (který ku př. stromy vysazuje, aleje zakládá), veslařský, krajinský, Gauverband, m., paní a dívek (ku pěstování tělocviku), hedvábnický, podporný, Unter- stützungs-, svobodný, der Freibund, cukro- varnícky, hasický, důvěrný. Dch. S. man- želský, lodnický, Rhederei-Verein, hospo- dářský. J. tr. S. německých států (s. ně- mecký), der deutsche Bund. Nz. S. ještěrčí, der Eidechsenbund, byl založen v Německu v 15. stol. od měšťanů a zemanů proti ne- kázaným křižákům aloupežným rytířům. Pal. IV. 324. České spolky v Čechách r. 1880.: Akademický čtenářský s., Akciový pivovár a sladovna. Akciová společnost velimské továrny na kávové surogáty a čokoládu, Akciová společnost' řetězové lávky v Praze, Akciová společnosť strojírny v Praze, Ak- ciová společnosť k vyrábění vápna a cementu v Praze, Akciová společnosť pro raffinování cukru v Praze, Archaeologický spolek Včela, Beseda (měšťanská, dělnická, občanská, ře- meslnlcká, řemeslnicko-dělnická, čtenářská, sedlská Chelčický ve Vodňanech, typogra- fická, umělecká v Praze, evangelická, mo- ravská v Praze, řemeslnicko-živnostenská, vzdělávací, pomocníků pekařských, rukavič- kářská, strojnická v Praze a okolí, vzájemně se podporujících dělníků puškařských), Blesk (spolek veslařský), Bratr (akciový spolek ku podporování obchodníků se střižným zbožím), Bratrský s., Bratrstvo a) pod ochranou bož- ské prozřetelnosti, b) vzájemně se podpo- rujících řemeslníků a živnostníků, c) sv. Du- cha, jednota z lásky k bližnímu, d) pilni- kářů v Praze a okolí; Bruslařský s., Budi- voj (spolek akademiků česko-budějovských), Cecílie (výpomocný s. hudebníků pražských a okolních), Ctnosť (zábavní klub), český klub, Česká společnost' pro úvěr hypotheční v Praze, Česká společnost pro zvelebování zahradnictví, Česká učená společnost, Český veslařský i bruslařský klub v Praze, Český spolek k ochraně ptactva v Praze, Čte- nářsko-dobročinný spolek sv. Milady, Dě- dictví sv. Jana nepomuckého (s. ku vydá- vání náboženských knih v jazyku českém), Divadelní s. (Vltavan, Šumavan, Záboj, Tyl), Dobroslav (spolek akademiků z Hradce Krá- lové), Důvěra (první podnikatelský s. samo- statných obuvníků pražských), Evangelická společnost' pro dobročinnosť křesťanskou v Praze, Farmaceutická společnost', Hálek (čtenářsko-zábavní s.) Hasičský s. Ochrana, Hospodářský klub v Čechách, Hospodářsko- průmyslový s., Hospodářská úvěrní banka pro Čechy, Hudební s. Dalibor, Chumáč, Jarosť (beseda v Praze), Jednota ženská sv. Elišky na král. Vinohradech, Jednota učitelská ku vzájemnému podporování v ne- moci a smrti, Jednota přátel umění pro cír- kevní hudbu v Čechách, Jednota sv. Lud- mily, Jednota lásky k bližnímu, Jednota koželužských tovaryšů, Jednota katolických tovaryšů. Jednota zpěváckých spolků česko- slovanských. Jednota učitelská, Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách, Jednota krejčovská. Jednota dramatických spisova- telův a skladatelů českých, Jednota českých filologů, Jednota českých mathematiků, Jed- nota právnická, Jednota čtenářsko-ochot- nická Pokrok v Karlině, Jednota komini- ckých tovaryšů ku vzájemné podpoře, Jed- nota vzájemně se podporujících pomocníků kolářských. Jednota vzájemně se podporu- jících a) kamnářů, b) klempířů pražských, Jednota ku vzájemné podpore pro případ nemoci a úmrtí v Praze, Jíl (s. kamnářských dělníků pražských), Jizeran (s. akademiků), Jubilejní fond akademického čtenářského spolku. Jungmann (s. ku podporování chu- dých studujících kraje pražského a šíření osvěty v krajině té), Katolicko-politická jed- nota pro království české, Klub historický, Klub národní strany svobodomyslné. Klub přírodovědecký, Kolár (spolek divadelních ochotníků), Kosové u panského stolu, Kotva (s. vzájemně se podporujících pomahačův obchodnických), Krakonoš (sp. akademiků severo-východních Čech), Krakovec (s. aka- demiků z Rakovníka a okolí). Křesťanská akademie, Kruh (podporovací s. dělnický ve Vršovicích), Kružok ljubitielej russkago jazyka, Lada (čtenářský s. paní v Nimburce), Libuše (s. paní ve Slaném), Libuše (matice zábavy a vědění), Lípa slovanská (cte- nářsko-ochotnický s.), Lípa (katolicko-hospo- dářská včelařská beseda), Marianský s. kře- sťanských dcer, Matice a) divadelní, b) hu- dební, c) Komenského, d) lidu pro vydá- vání laciných českých knih, e) vz Libuše; Merkur (s. obchodnický). Mládenecký klub typografů. Museum království českého, Mu- zikanti (s. ku podporování chudých vdov po typografech), Nadání Jungmannovo (s. ku podporování chudých žáků městské střední školy na Malé straně), Občanský s. pro opravy v Žižkově, Okoř (zábavná be- seda), Olymp (zábavní s. v Žižkově), Omla- dina libeňská, Osvěta (čtenářsko-divadelní s. v Libni), Palacký (čtenářský s.), Paleček (zábavní s. v Praze), Parokruh (s. vzájemně se podporujících obsluhovatelů parních ko- tlů), Paebody (zábavní s. v Žižkově), Pod- nikatelský s. zákopníků pražských, Podpo- rovací s. Dobročin, Potravní s. a) Blaho- byt, b) Chleborád, c) Lodice, d) Lomničan, e) Ratolesť, f) Včela atd., Praha (s. kapi- tály a důchody vzájemně pojišťovací v Praze), Pražský bruslařský s., Pražský s. pro paro- plavbu na řece Vltavě, Přemysl (s. praž- ských posluhů), Přítel mládeže (s. krejca- rový ku podporování chudých žáků). První česká zajišťovací banka v Praze, První český c. k. priv. ústav ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně a krupobití v Praze, Radbuza (s. akademiků kraje plzeňského). Radhošť (s. pro podporování českoslovan- ských studujících z Moravy, Slezska a Slo- venska), Reforma (politický klub v Praze), Říp (s. akademiků z okresu roudnického, lounského, slanského, mělnického, litomě- řického, žateckého a rakovnického). Rozkoš (zábavní s. na Smíchově), Ruch (čtenářsko- zábavní, vzdělávací a podporovací s. v Ko- šířích), Sadařský s., Samaritán (s. výpo- mocný a vzdělávací), Sazavan (s. akademiků kraje čáslavského a jihlavského), Sazavan (divadelní a čtenářský s.), Sbor pro zřízení čes. národního divadla v Praze, Sbor pro zřízení a vydržování česko-slovanské ob- chodní akademie v Praze, Shromáždění praž- ských obuvníků k zaopatření nemocných údů v nemocnici milosrdných bratří, Slavia (vzájemně pojišťovací banka v Praze), Sla- via (s. literarní a řečnický v Praze), Sobol (s. kožešnický), Sokol (tělocvičná jednota: pražský, karlínský atd.), S. architektů a in- ženýrů v Čechách v Praze, S. arimathejský k slušnému pochovávání v rouchu úmrtním a v rakvi chudých v pražských nemocnicích zemřelých křesťanů, S. čes. lékařů, S. čes. právníků, S. čes. mediků, S. čes. knihkupců a nakladatelů, S. čes. akademiků židů, S. čes. žurnalistů, S. dělníků čalounických, S. vý- pomocný členů sboru a orkestru kr. zem. čes. divadla, Spolek dělníků puškařských z c. k. dvorní továrny na zbraně A. V. Lebedy synů, S. dělníků tesařských, S. historický v Praze, S. chemiků českých, S. Komen- ského v Praze, S. mlynářů českomoravských v Praze, S. mlynářských, S. sv. Mikuláše, S. ku podporování chudých žáků čes. re- alních škol v Karlině, S. ku podporování vdov a sirotků a) po učitelích na školách obecných a měšťanských v Čechách, b) po professořích středních škol v císař, rakou- ském, S. ku podporování a) chudých dítek v opatrovně na Hrádku, b) chudých filosofů v Praze, c) chudých žáků gymnas. a real- ních škol pražských, d) řezníkův a uzená- řův; S. pro průmysl pivovarský pro král. české, S. přátel čes. literatury na Smíchově a jinde, S. ku podpoře chudých kandidatek c. k. čes. ústavu ku vzdělání učitelek, S. posluchačů inženýrstva na c. k. vysoké škole technické v Praze, S. pražských stenografii Gabelsberských, S. stálců v Praze a j. (vz Stálci), S. tovaryšů zednických vzájemně se podporujících v úmrti, nemoci, neštěstí a stáří, S. učitelek v Praze, S. ku vydávání bohovědných knih pod jménem Dědictví sv. Prokopa v Praze, S. pro vystavění akade- mického domu v Praze, S. všeobecně děl- nický pro podporu v nemoci, v úrazu, se- šlosti věkem a v úmrtí v Praze, S. zedníků z Prahy a okolí, S. k zakoupení rodného domku Fr. Palackého v Hodslavicích na Mor., S. vzájemně se podporujících a) děl- níků truhlářských, b) dělníků zámečnických, c) kovářských pomocníků pro případ nemoci a úmrtí, d) dělníků obuvnických, e) pekař- ských tovaryšů, f) dělníků pokryvačských, g) dělníků pozlacovačských a zlatotepee- kých, h) řezníků pražských, i) sedlářů, k) dělníků slevačských, 1) dělníků soustružni- ckých, m) pomocníků kloboučnických, n) dělníků knihařských a ozdobnických, o) děl- níků lakýrnických, p) dělníků malířských, q) dělníků hodinářských, r) dělníků bednář- ských, s) pomocníků barvířů koží, t) po- mocniků pracujících v kovech v Praze; S. sv. Václava vzájemně se podporujících ře- meslníků na Vyšehradě, S. pohřební a) c. k. výs. sboru měšťanské pěchoty, b) úředníků obecních král. hlav. města Prahy, c) c k. úředníků poštovních; Spořitelna česká. Spo- řitelna města Prahy, S. jičínská atd., Svato- bor, Svatopluk (sp. ku vzájemné podpoře v Bubnech), Svatopluk (občanská beseda, výpomocný a vzdělávací s. v Střešovicích), Svornosť (s. zábavní), Sv. Václav (s. ku podpoře chudých žáků), Spolek českých šachistů, Šantala (s. zábavní), Štítný (s. ku podporování chudých studujících v buděj., píseckém a táborském kraji), Šašek (spolek zábavní), Šuhaj (obchodnicko-zábavní spo- lek), Šumavan (divadelní spolek), Tělocvičný spolek paní a dívek pražských, Tělocvičná jednota pražského Sokola, Thalia (čtenářsko- ochotnická jednota), Tramway (zábavní s.). Tyl (divadelní s.). Učitelský s. (Komenský, Budeč, Vinařický atd.), Unitas (podporná jednota advokatskych a notářských úřed- níků v král. českém), Ústřední s. přátel zá- ložen českomoravských, Ústřední matice (ku zakládání čes. škol v místech Němci ohro- žených), Ústřední s. jednot učitelských v Če- chách, Ústřední pokladna dělníků stroj- nických, Ústřední zemský včelařský s. pro Čechy, Včela (archaeol. s. v Chrudimi), Vče- lařsky s. pro Čechy, Vlastimil (s. k udržení uměleckých děl), Vltavan (s. vzájemné se podporujících plavců, rybářů a pobřežních), Vltavan (divadelní s.), Výherní s. (Důvěra, Lípa, Nadeje, Btuť, Štěstěna. Úl atd.), Vy- sloužilec český, Vzdělávací s. dělníků krej- čovských, Záboj (spolek divadelní), Záložna všeobecná v Praze, sv. václavská v Praze, hospodářská, živnostenská v Praze atd.), Záložní pokladna, Zastavárna první česká v Praze, Závod tiskařský a vzdělavatelský v Praze, Zlatá kniha k rozšiřování dobrých knih v Písku, Zpěvácký s. (Boleslav v Šárce, Burian, Doubravan, Hlahol v Praze, Kraso- slav, Lukeš na Smíchově, Lumír, Lyra, Mi- rov, Mladota, Oreb, Otavan, pražských ty- pografů, Puchmír, Ratibor, Slavjan, Václav v Bubenči, Venceslav v Libni, Vítkov v Žiž- kově atd.), Zvon (sp. hospodářsko-průmy- slový), Ženský výrobní spolek český, Živno- stenská čtenářská jednota v Karlíně, Živno- stenská banka pro Čechy a Moravu, Žižkovan (s. zábavni) atd. — Vz více v Schematismu na r. 1880. — S. k čemu (u slovesných jmen podstatných): ku podporování chudých, k vy- dělávání (J. tr.).; jinak s. čeho: s. řezníkův, ne: pro koho: pro řezníky. Bs. S-ky s ně- kým učiniti; ve s-ku s někým býti; k s-ku někoho připustiti. V. Dáti něco do spolku, míti na s-ku (ke společnému užívání). Ros. S. s někým míti; do s-ku někoho přijati. Sych. S. s ním má v tom. Jel. V ten s. se dali. B). 6. Mám s ním s. v kupectví. NB. Tč. 185. Petr odrazil se od s-ku toho. Sš. II. 25. Ze s-ku někoho vyvrci. Br. Úd, člen s-ku. Us. S. bez rovnosti býti nemůže. Rb. Se žádným o viny a pokuty s-ku nemíti; S. zaraziti, zříditi, J. tr., zrušiti, rozpustiti; s. se rozpadl, se rozešel, zanikl. Šp. S. utvo- řiti, správně: zaraziti, zříditi. Šb., Š. a Ž. Ku s-ku za člena přistoupiti. Ořech tvrdý, zub červivý; mladá žena, kmet šedivý; toho spolku, radím, se střez, věc nejlepší jest rovná spřež. Jg. Od zlých spolků hlava bolívá. Pk. Lépeť jest v samotě býti, nežli s. se zlými míti. C. Nesluší s ožralci píti, s bezbožnými spolků míti. Lom. Pán Bůh stvořil (spářil) volky, a čert spolky, drž se (hleď) každý (sám) své tobolky. Prov. Jg., Rb., Vš. VI. 14. Čert spolky začal, ale ne- miloval. Us. Hý. Čert miluje spolky a pán Bůh volky. Sml. Cf. Pán Bóh spolčil a čert dělil. Vš. VI. 14. Kdo se po sobě nepo- znává, pozná se po spolku (noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se). Č. S kým s. mí- váš, takový býváš. Dch. Strany spolků vz Rb. str. 272, Tovaryšstvo, Společnost'. — Jako adv. Do s-ku, na s., na s-ky, ve s-ky, ze s-ka, s-kem, ve spolek = společně, gemein- schaftlich. Milovati se vespolek; láskou ve- spolek k sobě hořeti; ze s-ka na kolena padše to učinili. V. On jim to na spolek dal. Kom. Máme to na s. Us. Do spolku pracovati. Dch. Uvedení pozemností vespo- lek v rovnosť, Gleichstellung von Grund und Boden. J. tr. Všichni kněžie spolkem. Hus I. 25. Nižádný nemóž mieti spolkem i slávy nebeské i chvály světské; Aby spol- kem všechny tři věci byly vzaty; Na sboru všech svatých, jenž spolkem jsú jedno tělo; Věřímy, že jest svatá cierkev obec všech svatých spolkem. Hus I. 284., 330., III. 168.,293.; Všichni (jich užívají) spolkem. Hus III. 295. Těch všech v spolek věřímy obco- vánie. Hus III. 295. (Tč.) Má to spolkem. Tov. 59. Ve s. se napomínají. Jel. Ze s-ka užívali statku. Plác. Spolkem o něco pra- covati. Troj. Lidé v jedné vsi dvou pánův aby pásli ze s-ku, jedni druhým bez škody. Zř. F. I. — S., ve smyslu špatném, rota, die Bande. S. zlodějský. V. — S. ve vojen- ství = 25 mužův. Pětmecítma mužů to slove spolek, 52 spolků to slove hluk. Háj. Nyní = dva za sebou stojící vojínové (die Rotte); muž, za nímž nikdo nestojí, slove planý spolek (blinde Rotte). Rf. V tělocviku říkají spol (u, m.) m.: spolek. Vz Spolník, Spol. — S., v hud., die Gruppe. Hud. — S., spolé- hání nač, das Sichverlassen. Není na něj velký s. Us. u Třebíče. Flk., Sk.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <