Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 55x

  5 Bezpečně
  Bezpečně. — Napřed b., potom srdečně. Lpř. Uptáno se toho b. NB. Tč. 165. Bez- pečněji jest, aby se dal ...
  1

  1 Bezpečně
  Bezpečně. Na obou uších spěte B. (Bez strachu, sorglos). Háj. — B. = bez nebezpe- čenství, ohne Gefahr. ...
  2

  6 Margita
  Margita, y, f. = byly do nedávna ne- bezpečné skály a víry ve Váhu. Vz Orl. VIII. 268. ...
  3

  9 Sýpka
  Sýpka. Zrno z ďáblovy sýpky (zlé, ne- bezpečné). Br. Hod. 10. — S. = hostina sedlákům od pastýře, kováře ...
  4

  8 Ubezpečlivě
  Ubezpečlivě = bezpečně. U. někoho o né- čem zpraviti. 1725. NZ. II 658. ...
  5

  6 Levsten
  Levsten já pravi bezpečně. Sv. Mař. v. 308. To já sebe levsten těži. Ib. 86 Cf. Mus. 1884. 516., 521. ...
  6

  8 Kabaňa
  Kabaňa, kabanica = kabát. Ve vých. Slov. NZ. III. 404. Blahoslavený člověk, který pre- pil, čo mal kolvek; ...
  7

  4 Útočištný
  Útočištný = kde útočiště jest, Zufluchts-. Ú. místo. Kom., Br. U. místo = bezpečné, výsadní, svaté. V., ...
  8

  2 Ostrakism-os
  Ostrakism-os, u, m., řec., hlasování stře- pinami (hliněnými tabulkami) u starých Řekův, jímž se vypovídali ...
  9

  6 Kryptofon
  Kryptofon, u, m. = telefon uschovaný v zemi. Položen jsa do země převádí prý v noci každý šum a slova ...
  10

  3 Retovati
  Retovati, z něm., vysvoboditi, zprostiti, vytrhnouti, zachovati, spasiti, pomoci, retten, helfen; se ...
  11

  7 Vsloniti
  Vsloniti. Jiežťo se má dušě vloní. Pravn. 2893. Oni se tobě vslonie. 1b. 708. Clovečie dietě nemá ijednoho ...
  12

  1 Koupati
  Koupati, koupám a koupi; koupávti, baden, waschen. — koho: psa, ovce, Ros., tělo, sebe. Us. — se, koho ...
  13

  1 Jak — tak
  Jak — tak, mají se k sobě poměrem sou- vztažnosti, když obsah věty vedlejší a věty hlavní za ni jdoucí ...
  14

  4 Uschovati
  Uschovati, uschovávati, verwahren, auf- bewahren, aufheben, deponiren. — co: cenné věci, papíry. Us. ...
  15

  6 Gjejtováti
  Gjejtováti = průvod dáti. Paní Zdýnka má glejtována býti, aby na dědinu bezpečně mohla přijíti. Půh. ...
  16

  8 Svědomí
  Svědomí. S. ospalé a tupé, lehké a úzkost- livé, bezpečné a kolísavé. Ztk. 83., 81 (3. vyd.). Kto s dobrým ...
  17

  5 Záprek
  Záprek, u, m. = překážka, odpor, das Hinderniss, der Widerstand Koľké sú v tom samom už zápreky a prekážky ...
  18

  7 Spoléhati
  Spoléhati = spouštěti se, skládati se, bezpečiti se. Brt. S. 3. vd. 181. 3. — nač. Na sebe se s. Kom. ...
  19

  4 Vybřésti
  Vybřésti, vybřísti, bředu, dl, dění; vy- břednouti, ul, utí = bředením vyjíti, heraus- waten; vyplésti ...
  20

  3 Spořitelna, y, spořitelnice
  Spořitelna, y, spořitelnice, e, f. (nov.). S. = ústav k tomu účelu zřízený, aby se povzbuzovala spořivost' ...
  21

  2 Ohrazený, ohrazený
  Ohrazený, ohrazený; zen, a, o,vz Ohra- zení. Umschränkt, umzäunet; umschanzt, ver- schanzt; jistý, verwahrt, ...
  22

  6 Moucha
  Moucha. Cf. Brm. IV. 498., 504., Schd. II. 518.—519, Dlj. 88., Šrc. 62,—63., Rk. Sl., Mkl. Etym. 206., ...
  23

  3 Rozhostiti
  Rozhostiti, il, stěn a štěn, ění; rozhošťo- vati; rozhostívati = rozděliti, trennen; roz- šířiti, verbreiten; ...
  24

  2 Posice
  Posice, e, f., z lat. positio, poloha, polo- žení, postavení, die Stellung, Lage, Position, der Stand. ...
  25

  2 Ochrana
  Ochrana, y, f., obrana, vůbec vše, co nás před úrazem a nebezpečenstvím chrání. S. N. Schutz, Schirm, ...
  26

  5 Bydlo
  Bydlo, habitatio (z bidl), Ž. wit. 108. 10., habitaculum. 68. 26., Mkl. Etym. 26. B. = obydlí, příbytek. ...
  27

  1 Lhostejný
  Lhostejný, (strč. lehostejný, lhostajný od lhosť-ajný; lhosť = lehkosť. Gb. ) rozmařilý, měkký, zženilý, ...
  28

  5 2. Žizň
  2. Žizň, ě (žizni, vz Žízeň), f., žizn, u, m., žizeń, zně, f. ŽiznB, vita, m. živznB, tedy z koř. živ ...
  29

  4 Vůkol m
  Vůkol m.: v uokol (= v okol). Vz Vůbec, Vůči, V, Bž. 215. — V. = kolem, okolo, dokola, ringsherum. V. ...
  30

  7 Spáti
  Spáti. Imper. spite, odchylkou: spěte; spě (íc), Št., Kat., odchylkou spějíc. Jid. 159. Vz List. fil. ...
  31

  2 Ostáti
  Ostáti, ostojím, ostoj, ostoje (íc), ostál, ostání = chvíli na nějakém místě státi, einige Zeit irgendwo ...
  32

  4 Ustlati
  Ustlati, usteli, u-lu, ustel, -la (ouc), al, án, ání; ustélati (ustílati, ustýlati), ustlávati, ustélávati ...
  33

  4 Ulehnouti
  Ulehnouti, hnu, hni, hna (ouc), ul, utí; (uléci, ulehu, zastr. ), ulehl; uléhati, ulehá- vati = lehnouti, ...
  34

  4 Všímati
  Všímati sobě n. si; všimnouti, mnul a ml, ut, utí; všímávati = pozorovati, smysly k něčemu obrátiti, ...
  35

  5 2. Zpráva
  2. Zpráva, y, f., die Leitung, Verwal- tung. Vz Správa. Z. = oznámení, návěští, vědomosť, odpověď, die ...
  36

  2 Proud
  Proud, u, m. a prouď, i f. (zastr. prúd), prudký tok řeky, vzduchu atd., strsl. ?rąd?, der Gang des Flusses, ...
  37

  3 Soudný
  Soudný = rozumný, rozvážlivý, uvážlivý, beurtheilungsfähig, vernünftig, bedächtig. Strsl. sad?n?, příp. ...
  38

  8
  Bł = byl, błła = byla. Doudl. Kts. 11. Blahan, a, m., vz Balaban. Kotk. 113. Black-head (blekhed, ang].), ...
  39

  7 Podobný
  Podobný = stejné tvárnosti, ähnlich. Vz Mkl. Etym. 47. P., similis. Ž wit. 48. 13. P-ní pojmové, obrazcové. ...
  40

  3 2. Šach
  2. Šach (šách), u, m. —figurka, šachovní kámen, der Schachstein. Šachy kostěné, ka- menné. Když v šachy ...
  41

  1 Minouti
  Minouti, minu a zastr. miji, nul, ut, utí; pominouti. Vz Míjeti. — M. = jíti mimo, vorbeigehen, hingehen; ...
  42

  3 1. Spáti
  1. Spáti, spím (zastr. spiu), 3. os. pl. spí (tvar spějí náleží ke slovesu: spěti. Brs. 2. vd. 234.), ...
  43

  1 1. Leč
  1. Leč, spojka, z le-če. Jest 1. moci roz- lučovací, spojkou výčtu, odděluje protivné sobě věci téhož ...
  44

  4 Trouba
  Trouba (zastr. trúba), trubka, y, tru- bice, e, trubička, trubinka, y, f. Trouba, instr. sg. troubou ...
  45

  4 Vazba
  Vazba, y, f. — vázání, das Binden, Heften, die Bindung, Heftung. V. V. na vinici V., keře vinného. KP. ...
  46

  4 Věk
  Věk, u, m. = trvání, tah času, die Zeit, Zeitdauer. V. V MV. nepravá glossa. Pa. Věk běží. Jel. Dlouhý ...
  47

  2 Přivésti
  Přivésti, vedu, veď, veda (ouc), vedl, veden, ení; přivoditi, il, zen, zení; přiváděti, ěl, ěn, ění (zastr. ...
  48

  4 Ucho, a, úško
  Ucho, a, úško, a, n., das Ohr. Ucho, dual: uší, uši, uším (ušima), uši, uši, uších, ušima. Dual jest ...
  49

  3 Stav
  Stav, u, m., od sta (státi, stanouti). S., starslov. stav?, der Bestand, lit. stova, die Stelle, lett. ...
  50

  4 Vypraviti
  Vypraviti, prav, vě (íc), il, en, ení; vy- pravovati = vypověděti, vysloviti, vymluviti, mit Worten ausdrücken, ...
  51

  5 Zakládati
  Zakládati, zakládávati; založiti, il, en, ení; zaklásti, kladu, kladl, den, ení (založovati, této formy ...
  52

  4 Uvésti
  Uvésti, uvedu, veď, veda (ouc), vedl, ve- den, ení; uvoditi, il, zen, ení (na Slov. děn, dění); uváděti, ...
  53

  2 Oko. očko, očičko
  Oko. očko, očičko, a, n. Lat. oculus, skr. aki, lit. akis, řec. Sx/.o<; = öq>&-aX/uo?, goth. ...
  54

  3 2. Státi
  2. Státi (ze stojatí, oj se vysulo a ná- hradou za ztracenou slabiku a se dloužilo. Gb. Hl. 127.), ...
  55

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <