�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Blzko
  Blzko. B. pijti, pistoupiti. Us. Pdl. Jest blzko na den. Dch. Ble na mysl klsti. Dch. Bitva z blzka. Lp. A js v blzce v polomli. NB. T. 262. Na blzce od ns bydl. T. asto jest b., co my mnme, by bylo daleko. Exc. B. jak s hrze do rybnka. Us. Brt. Bl odtud bydlc. Pass. 14. stol. Ble nco poznati, ohledati, k n- emu pihldnouti etc. jsou pr germanismy msto: zevrubnji, bedlivji a p., ale cf.: Poznati ble ty mue. f. Rozpr. 164. Parce pio generi et propius res aspice nostras. Verg. Aen. I. 526. Ble ble. t. Kn. . 180. A ten drobn hanz bl se jti na bl. S. P. 705. Pakliby o blzce byl, tehdy konie potebie nenie, ne jti jako s jinm puohonem pkami. Kn. tov. 39. eho. Zde b. tisce zl. z dchod nynjch na dostaven hradu perovskho sem vynaloiti musil. er. 348. Ddina nae bl msta Hradit lec; s tm rybnkem bl tohoto msta. List. hrad. 1514., 1524. T. emu. Jsem ble tomu zbo ne on, habe mehr Anspruch. Ph. I. 295. Zda bl jsme pili pravd. Vrch. k emu. M ke mn b. Us. Nemoh rozeznati, kle jest ble k zmietce. Hus I. 472. Sedli jsme v rat- hauzi a bl k neporm. NB. T. 175. kde. Naped rovu b. stla. Hr. rk. 77.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <