�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  1 - 100  
  Nalezeno: 3x

  1 Bunda
  Bunda, bundika, y, f., Pelzkleid. Vl b., vlura. Wolfspelz. Bern. ...
  1

  5 Bunda
  Bunda. Zamatn bundy ma. past Koll. IV. 185. B. = krtk kabtec voln bez os. Us. Nvk. B. ...
  2

  6 Bunda
  Bunda, y, m. = kdo dund, pijan, der Trinker. Mor. a Slov. d. ...
  3

  1 - 100  
  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <