�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Dokument Obr�zek
  Svazek:5   Strana:1119


  Cena
  Cena. Cf. Mkl. aL. 289., Etym. 28. C = hodnota vci penzi vyjden, ji vlastnk sv vci pit. S. N. V MV. ne- prav glossa. Pa. Nco v cen t a t po- loiti, den Preis angeben. Nz. C monopoln, smnn, Tauschwerth, chovac, Erhaltungs- werth, m , mstn, Lokal-; c. zbo na mst v Praze; zbo v cen se udrujc; c. v- robn (vyrbc), Produktionspreis, lacin, drah, vyjednan, smluven, pemrtn, pevozn i pepravn, Transport-, p., pachtovn, Pachtpreis, koln, Akkord-, ped- bn, Vorwerth, vhodn, Vorzugs-, obme- zen, limitirter Pr., hlavn, povozn, Fracht- preis, douc, druhov, Gattungswerth, obil- n, katastraln, ist, Nettowert!), lesn, Forst- preis, stren, Erls, m., tuen, konen, Endw., penit, odhadn, poiten, Nutz- ungsw., hrnkov, Sl. les., zkladn, Grund- preis. Pcl. 99. C. surovho, hrubho dv, semena, pozemku, prce, porostu, lesnch plodin, zkladnho kapitlu, hmoty devn; vyeten, vysazen, kolsn, odhad ceny vc rovn ceny. Sl. les. V pevnch cench, zu fixen Preisen. Obraz umleck ceny; Dlo to m znanou cenu bsnickou. Us. Pdl. Vnitn cena spisu. Mus. 1880. 367. Velikou cenu na nco klsti. Dch. Dv v slun cen objednati. Nar. o hor. a k. Uinm to za kadou cenu zbyten m.: stj co stj, bu jak bu, dej co dlej; Za dnou cenu bych to neudlal zbyten m.: za nic, za iv svt. Brt. S. 3. vyd. 177. Knihy v cen 10 zl., lpe: za 10 zl. Brt. v Pdg. 1881. 137. Cena vc v star dob. Vz Tk. II. 412.414., Blk. Kfsk. 1291.1292. C. knih, otrok, penice, vna u man. Vz Vlk. 489. C-ny starodvn. Vz Sdl. Hr. IV. 62.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <