�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Dokument Obr�zek
  Svazek:6   Strana:0356


  Hrana
  Hrana = prsenice dvou stn tlesnho helnku n. mnohostnu. Hra. Cf. Mkl. Etym. 76. H. = prsenice stn tlesa hranatho: podstavn, die Grund-, pobon, Seitenkante. Jd. Geom. II. 29. H. mnohohelnku plo- skho; h. sousedn, protj. Ib. 21., 24. H. rovnoplosn, gleichflchig, klnovit, keil- frmig, osmistnn, Oktaderkante, spoj- kov, Kombinations-, Sl. les.; hel hrany, der Kantenwinkel; prosvtav na hranch, kantendurchschimmernd, Sl. les.; polov, NA. V. 464., lmav, Z. III. 87., vratn, Rekkehrkante. St. Dif. 271. Hrany, das Trauergelute. B. 70., Prk. Pisp. 26. Ko. gar, grati, grajati zvueti, hlsati, velebiti; h. tedy = veleben nebotka, zpv pohehn, kter se nahrazuje zvonnm. Prk. v Pdg. 1886. 137. Sr. Mz. v List. filol. 1880. 190.191., Mkl. Etym. 76. Na Plt: hrana, y, f. Zvon mu hranu. BPk. Ti holoubci tak pekrsn houkali, jakoby hrany zvonili; Dal j zvoni hrany na patery strany; Zvute hrany na ve strany, umelo m poten. S. P. 109., 126., 187.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <