Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:0574


  Plat
  Plat, u, m. P., placení, die Zahlung, Be-, Abzahlung. Kvapí na mne s platem. Sych. Platy na delší čas protahovati. Berg. — P., peníze na jistý čas určené na službu, důchod, Besoldung, Pension, Zahlung, Abgabe, f., der Zins in Geld. P. za službu, měsíční, úroční, D., roční, V., polo-, čtvrtletní, ne- stálý n. běžný, stálý, Jg., J. tr., služný (služné), kolejní, chorých duchovních (Deficientenge- halt), za vystoupenou (odstupné), důstojnický, obecní, za vyučování, notářský, úhrnkový (paušál), robotní, státní. Šp. P. patentalní, Patentalgehalt. Čsk. P. z milosti (milostné, Gnadengehalt); p. z darma, Gratisgage. Čsk. Teď jsou na malém platě. Us. v Dobrušce. Vk. P. dáti, D., bráti. Us. Nestačí mu plat. Us. Kolik máš platu ? Jel. Bere plat z kní- žecích důchodův. Sych. Učeným veliké platy dávali. Sych. Platem nějaké místo nadati, dotiren. P. vymáhati, J. tr., vyměřiti, usta- noviti, udati; v něčím platu býti; p. od ně- koho bráti. P. řádný spořádati (ustanoviti, systemisovati). Nz. Má na platu 400 zl. ročně, šp. m.: má platu 400 zl. Brs. 104. Nemůže s platem vyjíti šp. m.: vystačiti. Brt. Km. 1877. 172. Rybníky chybníky, dědiny šediny, jisté platy hotové šaty, ptáček mrháček, ryba chyba, zahrada zlá rada, co na roli utr- ženo, vše utraceno. Prov. — P., zvláště na práci dané pemze, mzda, der Lohn. P. za práci, D., za (od) učení, Kom. J. 478., 727., za přívoz, od pošty, za stráž (strážné), z míry, D., od (za) vezení, dovážení od kusu, za robotu, z poselství, za stravu, Jg., za odeslání, J. tr., za osvobození od něčeho, za srovnání něčeho (Collationirungsgebühr), mlatecký(mlatebné), za přenesení, směneční. Šp. Vz Mzda. Beze matky není syna, beze platu čeledína. Pk. Bez platu žádný dělník nám do díla nepůjde. Sych. Žádáš-li platu, prací si přispíšiti musíš. Sych. Každý dělník platu svého hoden jest. Na den z platu a ze mzdy pracuje (nádenník). V. P. vyupomínati, platu dobývati. J. tr. Svého platu na nich postíhati může (erholen). Er. P. odvésti, pro- minouti, zvýšiti, uložiti; právo k uložení platu; učiniti něco z jistého platu; dáti ně- komu ukázku na plat, na vybírání platu; smlouva o p.; učiniti něco za plat, záloha na p. Šp. Z platu biřici, katu. Prov. Jg. Jaké dílo, takový plat. Jg. Starému psu a starému sluhovi jeden plat. Č. Jaký mlat, takový plat. Rb. — Vz Služný. — P., to, co od kr. měst do kr. komory a od poddaných pánům dáváno ročně v rozličných určitých dobách. P. kurní, der Hühnerzins, ovesní, der Hafer-, obilní, der Getreidezins atd.; p. svatojirský, svatohavelský, svatováclavský, který se platil o sv. Jiří atd. Gl. 232. P. holý (bez panství na té dědině, z které se dával), vz Holý; p. suchý (pouze peníze, žádné naturalie?), věcný (určitá roční povin- nosť držitele domu n. statku, z které se po- vinný bez svolení oprávněného vykoupiti nemohl. Tk. II. 320.), stálý (určitý v určitých dobách), běžný (neurčitý, nejistý), komorní (ze svobodných dědin, die Gilte. Gl. 231. Vz Vš. 567.), manský, z léna. Jg. P. z hlavy, z potravy, z pokrmu, D., dědičný, z piva, ze včel, ze živnosti, z vinnic. Jg. Uvésti někoho v poddanosť a pod plat. Plác. Žád- ného platu neukládati. Ben. P. na někoho vzkládati. Br. Přespolní a podruzi jsou pod platy (poplatečníci). Kom. Vz Rb. str. 269. Vysaditi pod plat, emphyteutisch verkaufen. — P., jiné platy. P. nápadní (Devolutions- gelder), za vložení do novin, za oznámení v novinách, za zvonění, k soudu, z pozem- ností, z místa, od mletí, za každou míli, za povýšení, za osvědčení směnky, od psaní, šosovní, z bud divadelních, od kramářů a hokynářův, z přebraného nákladu (Uiber- frachtgebühr), Šp., ze složeného zboží, ze skladu, J. tr.; přiznávka nájemného platu, poplatek z nájemného, mlékařský plat z místa; výsada platů z míst; odkázka platu. Vz Od- kázka. Er. Kde mají platy na lidech, věze- ním dobudou úrokuv. Chč. 450. — P., na plat býti = platným býti, helfen. Co jest na plat. Co na plat, když ani na potrestání nic nedá. Sych. Co jest mi on na plat? To mi není nic na plat. Zlob. Co je na p. všecka péče. Puch. Nic není na plat, musíš to udě- lati. V Solnicku. Us. i na Mor. Hý.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <