Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:4   Strana:0609


  Veličina
  Veličina, y, f., v matlh., die Grösse. V. = vše, co lze zvětšiti n. zmenšiti. V. = vše, na čem více stejného pozorovati lze. Šim. 6. V. = každá věc, hledíme-li k její velikosti. Blř. Vz S. N. — V., benannte Grössen, quanta denominata, veličiny (po)jmenované; unbenannte, ne(po)jmenované; continuirliche, stetige Gr., quanta continua, v. spojité n. nepřetržité; discrete, unterbrochene, geson- derte G., quanta discreta, v. rozpojité n. přetržité; entgegengesetzte G., quanta op- posita, v. protivné; positive, quanta affir- mativa, veličiny kladné; negative, quanta negativa, záporné; mathematische G., v. ma- tematická; geometrische, měřická (geome- trická); räumliche, prostorná; veränderliche, variable G., proměnná, proměnlivá veličina; abhängig, relativ veränderliche, vztažně n. závisle proměnlivá; unabhängig, absolut va- riable G., nezávisle, naprosto proměnlivá; eintheilige G. od. Monom, vel. jednočlenná, jednočlen; zweitheilige G. od. Binom, v. dvoučlenná, dvoučlen; vieltheilige G. od. Polynom, v. mnohočlenná, mnohočlen; gleich- artige, homogene G., veličiny jednorodné, stejnorodné; ungleichartige, heterogene, roz- dílno- (různo-) rodné. Veličiny neznámé, unbekannt, časové, Zeitgrössen, odčetné, odjemné, substraktiv, odmocnité (kořenové v. kořene), Radikalgrössen, Wurzelgrrössen, Radikal, závislé, sčetné, obecné nebo alge- braické, určitelné, stanovitelné, známé, ur- čité, trvalé či stálé, souhlasné, spřežité, konečné, dané, hledané, rovné, nerovné, ne- skončené, pomocné; proměnlivá veličina x; rovnosť, nerovnosť veličin; dosaditi na místo některé v-ny v-nu jinou, nahraditi v-nu A v-nou B (substituovati); učiniti, aby v. zmi- zela; v. roste, v-ny přibývá; v-nu ustano- viti, určiti; ubývání v-ny do nekonečna; neskončené ubývání v-ny; v. B skládá se z..., n. drží v sobě...; v-nu arithmeticky (počtářsky n. algebraicky) představiti; veli- činu x do rovnice vpraviti, uvésti; v. s uda- vatelem n. mocnitelem nestálým; vyvíjeti v-nu s mocnitelem nestálým. Nz. V. prosto- rová (u níž se přihlíží k tomu, jakou má v prostoru rozsáhlosť), žádaná, pomocná, závislá, menlivá (variable G. ). Jd. I. 1., IV. 7., 14., 40. V. dvojspřežná, soujemná, kom- plex. Stč. Alg. 16. V. protivná, entgegen- gesetzt, stejno-, různojmenné; přeměniti v-ny mezi sebou. Šim. 27., 41 — V. = velikosť, die Grösse. To je v. člověk, Riesenkerl! Na Ostrav. Tč.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <