�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Dokument Obr�zek
  Svazek:7   Strana:0829


  Skora
  Skora. Cf. Brm. II. 2. 575.-592., 746., rc. 70., Rk. sl., Babe, Babice, Bab inka, Babika, Babka, Blebala, Breberka, uberbabka, Devolezka, Chocholka, Ka- nazdra, Kocholaka, Kominek, Koafka, Konak, Koaice, Korka, Konrza, Ko, Konika, Konizdra, Koslek, Kovek, Kovk, Kovka, Kozlek, Kozlk, Ko- esnek, Kovka, Kuadra, Kvedlaka, Maka, Mlynice, Modraka, Modinka, Ocas, Patita, Pa, Pka, Pliska, Pliska- vice, Ponrava, Smr, Smrtka, Snhaka, Strek, evk, molka, Truhlika, Uhlk, Uhl, Uhlka, Vabika, Vaeka (i dod.). Dle Mkl. skora. Je bystr jako s. Kld. S pokikuje: Ty si pn, ty si pn! Ogare, v i, v i! Val. Vck. Cf. Strnad, Km. 1886. 377., 380., Er. P. 24., Brt. Dt. 43 ,53., 62. S. = kravsk jmno; skorka = ovce, m kolem o ervenav pruhy na zpsob kdel. Val. Brt. S., y, m. = po- licajt. Us. Rjk. S., os. jm. Arch. VIII. 604. S. Jan 1845., uitel. Jg. H. 1. 631., b. Dj. . 291. S. Vcl., faktor tiskr. 1821. Jg. H. 1. 632. S. Jan, nar. 1852., dr. theol., prof. theol. fakulty v Praze.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <