�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Dokument Obr�zek
  Svazek:1   Strana:0473


  Houba
  Houba, y, (zastar. a na Slov. hba), f., gt. pl. hub, dat. hubm, lok. hubch, instr. hubami. Instr. sg. houbou, ne: hubou. Vz ou, Skracovn samohlsek. Hubka, y, hu- bice, e, hubika, y, f., der Schwamm. Mnoh houby skldaj se z klobouku (Hut) a ten n. hloubku (Stiel). Vz Klobouk. l. H. mal, vlknovit slove: plse. H. zemsk. V. H. jedl, nejedl, jedovat, domc (v dom na vlhkch mstech, devokaz), Pt., devnat, dunat, z vlken sloit, l, kosk, maltsk. mineraln, modnov n. skivn, myc, na vozy, pepov, platinov, rov, toaletn, votn, vrbov, plen, k tabulkm, Kh.; zpaln (Feuerschwamm), Pt., lazebn (such, drkovit, vodu do sebe pijc, k vytrn, hubice, okatice), V., dubov (dubovka, kotr), bekov, lit, bezov, listov, kravsk houby (jmenuj se tak vbec vecky houby ne- znm. Us. ), jelen, vodn n. mosk (vz Prvoci), v stech (houby, hubky, plse v hub, mounice), Jg., Lk., rav. Cn. Houby ze zem vyrostaj. V. Zlch hub se najedl. ern. dk jako houba. V. Napl- nili houbu octem. Br. Na houby jti, houby ezati, krjeti, suiti. Omka z hub. H. va- en, smaen. Houby: dubky, holoubky, hromadinky, hlaviky, hiby, kozky, koz brady, kutka, krlvky, kapky, majvky, mselnky, mle, mlky, muchomurky, modrky, osiky, pranky, pchavky, ryzky n. hryzky n. hryzce, sinky, smrhy n. smre, piky, vclavky, klouzky atd. Houby: 1. rezy, 2. plsn, 3. tvrdohouby, 4. bichatky, 5. roukonosn (kter lid zvlt houbami jmenuje). S. N. V jmno hubm (je chytrk). Vz Chytr. . O hubch mluviti a o slivch odpovdati. V. Teba znti houby, kdo chce hiby sbrati. Jg. Dekuji za houby, mm doma ryzce (nco lepho). L. Holenku; jets houby psl (i. e. nebyls na svt) a j ji o tom pracoval. Jg. Tys jet kdes houby psl, kdy j to vdl. Vz Nedospl. . Jets ty houby psl (sbral, hledal. Vz Dvno). . Houby hrabati (zahleti). . m vce hub roste, tm tu zima naroste. . Bl- znivch hub se najedl. Vz Blzen. . Houby s octem dostane (nic). Jg. Houby v (nic). Houby mi jest do vaich starost (nic). Sych. Houby dostal (nic). . Houby mi do toho. Vz Nic. . (Houby zd se e jest v takovch rench eufemismem za triviln negaci, hovno. Srv. Na mou kui = dui. Brt. ). Nkdo m rd houby, jin holuby. Vz Chu. Otec jest na hubch (stv v starch matrikch pi jmnech nemanelskch dt. U Humpolce). S. Sv. Prokop houby rozkop. Hr. Vce se vyhbej houb ne nebezpeenstv (jsou mnoh kodlivy). Km. H., polyp, zbytn maso, vyrostlina z vnitnho du, zatek jej slove koen, der Polyp. Ja. Houby na chtnu u dobytka (housenky, ba, hrdelnice, pod- jed, ttky, morn prysk), Maulseuche, Zun- genkrebs. Ja.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <