Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 46x

  2 Odstolovati
  Odstolovati, odstoliti. — se od koho, sich vom Tische scheiden. Výmínkář se od nás odstoloval (od stolu ...
  1

  5 2. Žeh
  2. Žeh, u, m. — žehnání, loučení se, das Scheiden. Přišel na žeh (aby se rozžehnal, rozloučil). Us. ...
  2

  3 Separovati
  Separovati, odděliti, odloučiti, odštěpiti, absondern, trennen, scheiden, separiren. Rk. ...
  3

  3 Rozeznávání
  Rozeznávání, n., das Erkennen, Unter- scheiden. — R., das Entscheiden. R. lidských spravedlností. Pr. ...
  4

  1 Loučení
  Loučení, n., das Scheiden, die Trennung. V. L. se školou. Dch. — L., pojení, Verei- nigung. ...
  5

  3 Rozpojiti
  Rozpojiti, il, en, ení; rozpojovati, trennen, scheiden, auflösen. — co: manželství D.— co čím od čeho. ...
  6

  3 Rozprstenovati
  Rozprstenovati, rozprsténkovati, koho = zasnoubené rozvésti, Verlobte trennen, scheiden. Na Slov., Bern, ...
  7

  2 Pošvivý
  Pošvivý, vaginans. P.ist. Vz Pošva. " Pošvový, Scheiden-. Šm. ...
  8

  2 Pošvář
  Pošvář, pochvár, e, m., der Scheiden- macher. Troj. Vz Pošva. ...
  9

  2 Poševní, -ný
  Poševní, -ný, Scheiden-. P. klikoroh, curculio vaginalis, der Scheidenkäfer. Šm. ...
  10

  2 1. Prýtovati
  1. Prýtovati = čistiti, Erz scheiden. — co: rudu, zlato. D., Br. Z něm. (auf)bereiten. ...
  11

  5 Zpokorna
  Zpokorna, z pokorna = pokorně, be- scheiden, demüthig. Č. ...
  12

  3 Rozvršiti
  Rozvršiti, il, en, ení, rozvršovati, ent- scheiden, aufklären. Na Ostrav. Tč. ...
  13

  2 Přebírka
  Přebírka, y, f. = přeběračka (k lovení ryb). Ryby na přebírce proliti. D. — P., přebírání. P. listin, ...
  14

  7 Pochvolačníkový
  Pochvolačníkový. P. píštěl, Scheiden- dünndarmfistel Nz. lk. ...
  15

  3 Rozsousediti
  Rozsousediti, il, ěn, ění = rozděliti, scheiden. Slov. ...
  16

  3 Rozhrauiti,il
  Rozhrauiti,il,ěn, ění, abgränzen, scheiden, trennen. — co čím. ...
  17

  5 Čtverosek
  Čtverosek, u, m., der Kanonenbohrer mit vier Scheiden. Šm. ...
  18

  7 Pochvopastelínový. P
  Pochvopastelínový. P. pištěl, Scheiden- mastdarmfistel. Nz. lk. ...
  19

  2 Poševník, a
  Poševník, a, m., pošvář, der Scheiden- macher. ...
  20

  1 Kázaný
  Kázaný = poručený, befohlen; ohlášený, gepredigt, V.; trestaný, gestraft; cudný, stydlivý, zvedený, pokorný, ...
  21

  3 Rozezdati se s kým (čím
  Rozezdati se s kým (čím) = rozvésti se, sich trennen, scheiden. A dyž je lepší, jez si sám, a já se s ...
  22

  3 Rozkmeniti
  Rozkmeniti, il, ěn, ční, rozděliti, roz- tříditi, theilen, scheiden. — co: lidstvo. Sš. — se kdy jak ...
  23

  3 Rozlikovati
  Rozlikovati = rozeznati, lišiti, unter- scheiden. — co. Dvojí povolání rozeznáváme a rozlikujeme. Sš. ...
  24

  4 Ukoláčkovati koho
  Ukoláčkovati koho = vytáčkami a po dobrém utišiti, odbyti, Jemanden mit Aus- flüchten und guten Worten ...
  25

  7 Pochvový
  Pochvový, Scheiden-, Vaginal-. P. kýla, -bruch, tep, -puls, zrcadlo, -spiegel, řez, elytrotomia, píštěl, ...
  26

  3 Rozsobášiti
  Rozsobášiti, il, en, ení, na Slov. manžely rozvésti, ehescheiden. — se, sich scheiden. Mor., Slov. Koll. ...
  27

  3 Rozbrániti
  Rozbrániti, il, ěn, ění, rozbraňovati, tren- nen, scheiden, hintertreiben. — co. A v tom jsem jej udeřil ...
  28

  10 Šadovati co od čeho
  Šadovati co od čeho = oddělovati, z něm. scheiden. Uč. spol. 1902. 32. ...
  29

  5 Zdvojiti
  Zdvojiti, il, en, ení; zdvojovati = dvoj- násobným udělati, verdoppeln; na dva kusy rozmnožiti, in zwei ...
  30

  3 Rozmíchati
  Rozmíchati; rozmísiti, il, šen, ení, mischen, zer-, aufrühren; rozděliti, scheiden, zerlegen. — co čím: ...
  31

  2 Odestříti
  Odestříti, stru, střel, en, ení, odestírati a odstírati = odkryti, aufdecken, ent-, ab-, losdecken; 2. ...
  32

  2 Odsunouti
  Odsunouti, nul, ut, uti, odstrčiti, od- trhnouti, vzdáliti, odděliti, abtrennen, scheiden. — koho od ...
  33

  3 Rozlíčiti
  Rozlíčiti, il, en, ení; rozličovati = roz- čisti, abzählen, scheiden, abtheilen; jasně vypravovati, představiti, ...
  34

  1 Loučiti
  Loučiti, 3. pl. -čí, luč, en, ení; loučívati = pojiti, vereinigen, verbinden; rozvésti, rozděliti, trennen, ...
  35

  6 Loučka
  Loučka ve včelníku, das Stäbchen. Vz Trámek. Ve vých. Čech. Všk. — L. = lou- čení, das Scheiden. Pl. ...
  36

  2 Odloučiti
  Odloučiti, luč, louče (íc), il, en, ení; od- lučovati, sondern, absondern, trennen, aus- scheiden. Jg. ...
  37

  3 Rozvod
  Rozvod, u, m., rozvedení, rozloučení, das Auseinanderführen, Scheiden, Trennen. R., rozvedení manželů, ...
  38

  1 Děliti
  Děliti, 3 pl. -lí, děl, děle (íc), il, en, ení; dělívati. Na částky rozděliti, krájeti, trhati etc., ...
  39

  3 Rozloučiti
  Rozloučiti, il, en, ení, rozloučeti, roz- lučovati = rozvésti, rozpojiti, odděliti, von einander scheiden, ...
  40

  5 Zdechnouti
  Zdechnouti, chnul a chl, utí; zdechati, zdechávati = vzdychati, seufzen, erseufzen; poslední dechnutí ...
  41

  3 Rozvésti
  Rozvésti, vedu, vedl, den, ení; rozvoditi, il, děn, ění a zen, ení; rozváděti, ěl, ěn, ění; rozvozovati ...
  42

  3 Rozděliti
  Rozděliti, il, en, ení; rozdělovati; roz- díleti, eí, en, ení; rozdělovati. — R., na díly rozložiti, ...
  43

  2 1. Odjíti
  1. Odjíti, odejdu, odejdi, odejda (ouc), odešel (n. odšel), odjití (zstr. odeští); od- choditi, il, zení; ...
  44

  2 Probabilism-us
  Probabilism-us, u, m., lat. P. theore- tický, povrchní způsob pojednávání o vě- deckých úkolech a řešení ...
  45

  5 Žehnati
  Žehnati, žehnávati, prostředkem něme- ckého segnen z lat. signare, vz I, S (v ž) a Mz. 377., Bž. 36., ...
  46

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <