Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 51x

  1 Arci
  Arci, arciže, arciť. 1. — ovšem, allerdings, freilich, traun, jawohl. Udělals to? Arci. Ros. Toť arci ...
  1

  1 Arci
  Arci -vrah; -zloděj; -zlosyn; -zrádce. Jg. ...
  2

  5 Arci
  Arci (a+rci, Bž. 217.) ... — A. ve slo- žených subst. z řec. a lat. archi-. ...
  3

  9 Ba arci
  Ba arci = ovsem. Us. Hoš. ...
  4

  1 Arci
  Arci-blázen; — častý (velmi častý),Plk.; -češntk, D.; -ďábel; -děkan; -dílo, Koll.; -dia- kon; -jáhen; ...
  5

  7 Arci
  Arci z: a rci. Gb. Ml. II. 162. ...
  6

  7 Předkoupiti
  Předkoupiti. Dvakrát o pražské arci- biskupství tížil, ale jiní sú ho predkúpili. Hus III. 285 ...
  7

  10 Skrbenský
  Skrbenský z Hříště Leo, sv. pán, arci- biskup pražský, nar. 12/6. 1863. Vz Ott. XXIII. 309., 1065. ...
  8

  10 Bratrovnuk
  Bratrovnuk, a, m. Smil Flaška, b. arci- biskupa Arnošta. K. Vorovka. Čít. kn. III. 1. 75. ...
  9

  10 Korlák
  Korlák, a, m. = voják od pluku arci- vévody Karla. Brt. Slov. ...
  10

  7 Puchník
  Puchník, a, m., os. jm. P. Mik., arci- bisk. pRaž. f 1400. Výb. II. 1618 — Pal. Děj. II. 283., Mus. 1880. ...
  11

  4 Velebludař
  Velebludař, e, m. = arci-, prabludař, Erzketzer, m. Veliká bezbožnosť v-ře toho. Sš. Sk. 100. ...
  12

  9 Arciotcovláda
  Arciotcovláda, y, f. = kde vládne arci- otec, vláda patriarchalní. Mus. 1849. IV. 58. ...
  13

  10 Arcisle
  Arcisle, narcisky, leluja sv. Josefa, nar- cissus poéticus. Slez. Vyhl. II. 223. Vz Arci- sek. V. 914. ...
  14

  3 Střelokol
  Střelokol, a, m., střelec na nebi, arci- tenens in zodiaco. Me. ...
  15

  7 Spravování
  Spravování. Na místo s. dosednouti. Hus III 311. S. básní. Št. Kn. š. 6. Po- kutně s. (pomlouvání). Št. ...
  16

  1 Arcibiskup
  Arcibiskup, a, m. Stran titulu vz: Excel- lenci, Milost. Arcibiskupský; — Arci- biskupství, n. Erzbischof; ...
  17

  7 Virilní
  Virilní hlas na sněmu českém mají arci- biskup, tři biskupové a rektorové obou uni- versit. Srbený. 32. ...
  18

  7 Vzmluviti
  Vzmluviti, loqui. Ž. kl. 58. 8. a j. — co na koho. Vzmluvě křivdu na druhého. Št. Kn. š. 164 — ke komu ...
  19

  3 Situace
  Situace, e, f.. z lat., postavení, položení, poloha, die Situation. Kreslení s-cí, die Si- ruationszeichnung. ...
  20

  1 Bárci
  Bárci. V obec. mluvě m.: ba arci. ...
  21

  1 1. Hlavně
  1. Hlavně, přede vším, nejvíce, tuze, arci, hauptsächlich. To nám h. vadí. Us. H. ho nená- vidí (úhlavně). ...
  22

  10 Karlák
  Karlák, u, m. = Karlovo náměstí v Praze, kde je zemský soud a trestnice. Z toho kouká K. (odsouzení u ...
  23

  5 Zindava, žindava
  Zindava, žindava, y, f., rostl. = arci- sléz, husí noha (nožička, nůžka), alchemilla vulgaris, das Sinau, ...
  24

  4 Trucovati
  Trucovati, trucovávati, z něm. trotzen, lépe: vzdorovati. — komu: smrti. Kom. Lo- renc de Ramé, jsa obžalován, ...
  25

  4 Veledůstojný
  Veledůstojný, hochwürdig, hochgeehrt. Ten v. stav církve mysli jejich docela za- rážel. Sš. Sk. 34. V. ...
  26

  2 Patriarcha, y
  Patriarcha, y, m., z řec., dle Despota, arci- otec, praděd, Patriarch, Erzvater, Ahnherr, m.; hlava rodiny, ...
  27

  5 Barci
  Barci = ba arci. Us. Tč. ...
  28

  1 Arciže
  Arciže, vz Arci. ...
  29

  2 Přirozeně
  Přirozeně, natürlich, der Natur gemäss. P. se to děje. V. Cistě, p. na věc hleděti. Kom. Každý tvor i ...
  30

  7 Instrumental
  Instrumental. Cf. D Lhrg. 285., 287., 298., 301. Jím vyjadřujeme a) předmět, vz Gb. Ml. II. 122.; b) ...
  31

  2 Prelát
  Prelát, praelat, a, m., z lat. praelatus, der Prälat. P., duchovní hodnostář v čele hierarchie aneb zvláštními ...
  32

  4 Vyroditi
  Vyroditi, il, zen, ení (zastr. vyrázeti); vy- rozovati; vyrodívati = poroditi, erzeugen, gebähren. Mus. ...
  33

  1 Bohdej
  Bohdej (strč. Bohdaj), Bohdejž, Bodej, bo- dejž, bodejt, bodejť (= Bůh dej ať, Bůh dej aby, při čemž ...
  34

  9 Soud
  Soud = organ státní trvale povolaný ? vy- konávání pravomocnosti civilní a trestní; organisace soudu. ...
  35

  1 A v násloví
  A v násloví slov českých a slovan- ských vůbec (mimo některé nesklonné částky řeči: aby, ač, aj, ale, ...
  36

  4 Veď, viď, ved, vid, vyď
  Veď, viď, ved, vid, vyď = však, arci, vždyť, zajisté. Od věděti: vědě — věď — veď. Bž. 217. Cf. Ht. Sl. ...
  37

  6 Kat
  Kat. Katové, lictores. ZN. Cf. Tk. II 176., Mz. v List. filol. VIII. 48, Mkl. Etym. 113. Vedú ho silnicí ...
  38

  5 Zajisté
  Zajisté. Nemůže míti formu příslovce zajistě, neb jest to adjektivum jisté řízeno předložkou za: za-jisté. ...
  39

  10 Transgressiv
  Transgressiv. Umřel jest zůstaviv ženu břichatou; Vrátiv se nalezl. Kar. 12., 13. — Mistrovství dokončíš ...
  40

  2 Nyní
  Nyní (dříve: nynie; v obec. mluvě: nini, ničko, nejčky, neničkom, neňčkom. Kts. Na Mor. včil.). N. z ...
  41

  4 Tanouti
  Tanouti, tanu, ul, ut, utí — hýbati, hnouti, regen, bewegen. — čím. Ani prstem jsem netanul (nehnul). ...
  42

  1 Lžíce
  Lžíce, e, lžička, lžičička, lžičinka, y, f. Lžíce m. lyžice, MV., ležice; na Slov. a na Mor. říkají podnes: ...
  43

  4 Tázací
  Tázací věta, der Fragesatz. Věty tázací přímé jsou buď slovné (jmenné n. nomi- nalné, Zk. ) buď větné ...
  44

  3 Strach
  Strach, u, m., ze srch (sršeti), t jest vsuto. 6b. Hl. 121., 147. Strsl. strahl., koř. srh, vom Sträuben ...
  45

  2 1. Pře
  1. Pře-, předložka neoddělná, 1) u časo- slov znamená a) směr činnosti přes před- měty, přechod z místa ...
  46

  4 Vypraviti
  Vypraviti, prav, vě (íc), il, en, ení; vy- pravovati = vypověděti, vysloviti, vymluviti, mit Worten ausdrücken, ...
  47

  3 Stanouti, stanu
  Stanouti, stanu, ul, utí; státi, stanu (zastr. staju), stal, stání; stávati = přestati jíti, stehen bleiben, ...
  48

  2 1. Pravda
  1. Pravda, y, f. — P., co jest praveno, vyřknuto od božstva, fas, das Recht. V tomto smyslu, co výrok ...
  49

  3 Složený
  Složený; složen, a, o, zusammengelegt, zusammengesetzt. Složenýma rukama seděti. Jel. List s-ný se pečetí. ...
  50

  4 2. Vůle
  2. Vůle, e, f, (zastr. vóle), instr, sg. vůlí a volí (starší), v ulička. Koř. vl (strb. do- vl?ti ...
  51

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <