Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 90x

  1 Atom
  Atom, u, m., z řec, nerozdílná věc, prvek, Jg., Rk., prvek, částice jednoduchá. Nz. — Atomový. A. tíže, ...
  1

  5 Atomový
  Atomový, Atom-. A. teplo, ZČ., váha, ZČ. I. 205., Šfk. Poč. 10., mocnosť, rov- nice, die Atomgleichung, ...
  2

  10 Bachratěti
  Bachratěti, ěl, ění = stávati se bachratým, objemnějším. Zvon III. 424. ...
  3

  5 Břichatý
  Břichatý, wanstig. B. neděle (posvícení). Us. u Tismic. Džl. Ti nebožátka spieše sě postí než bohatí ...
  4

  1 Čára
  Čára, y, (zastaralé: čár, u, ni.), čárka, čá- rečka, čárčička, y, f., ein Strich, eine Linie. — C. (linie) ...
  5

  6 Diapason
  Diapason, u, m. = objem jistého hlasu do hloubky a do výšky, der Diapason. Ck. Vz S. N. ...
  6

  6 Dlouhočekání
  Dlouhočekání, n., liší se poněkud od příbuzné sobě trpělivosti. D. jeví se ve sná- šení a podnikání zel ...
  7

  1 -em
  -em. U jmen v -em ukončených vysouvá se ve všech pádech se samohláskovou připonou se počínajících e: ...
  8

  1 Hlas
  Hlas, u, hlásek, sku, hláseček, čku, m. Glast, lit. garsas, skr. koř. je asi gr., chvá- liti, slaviti, ...
  9

  6 Hypertrofie
  Hypertrofie, e, f., řec. = zbytnosť, zvý- šená výživa těla] zvětšení hmoty i objemu nějakého ústroje. ...
  10

  6 Jednice
  Jednice. Šim. 5. J. míry, KP. I. 75., sí- lová, tepelná, objemová, Rm. 131., 132., 9., tepla, plochová. ...
  11

  6 Jezero
  Jezero, lit. ežeras, pr. assaran. Mkl. aL. 7., 9., 268. Cf. KP. III. 357., Vlšk. 497., Mkl. Etym. 105. ...
  12

  6 Měrný
  Měrný. M. lán, Půh. brn. 1417. (Cf. Bdl. Obr. 116.), zatížení, Zpr. arch. VIII. 14., teplo, NA. V. 275., ...
  13

  6 Míti
  Míti. O tvarech i starších vz v List. fil. 1883. 135., 1884. 442., Bž. 210. Na Mor.: mam, mas, ma, mamy, ...
  14

  6 Nečistota
  Nečistota blatná. Št. Kn. š. 97. — N. = smilstvo. N. smilná. Št. Kn. š. 97. N. (jsouc objemu prostrannějšího ...
  15

  2 1. Objem
  1. Objem, u, m., (ne: gt. objmu, vz -cm, Pojem), tělnosť, tělný obsah, der Umfang des Körpers. Sedl. ...
  16

  2 2. Objem
  2. Objem = objav. Objemši řekla. Ctib. h. 16. ...
  17

  7 Objem
  Objem = velikosť prostoru, který věcí nějakou jest zaujat, das Volumen. Panýrek. Řada tonů, kterou má ...
  18

  2 Objemce
  Objemce, e, m., der Uibernehmer. Rk., L. ...
  19

  7 Objemek
  Objemek, roku, m , die Umarmung. Loos. ...
  20

  7 Objemka
  Objemka, y, f. = objímka. Zpr. arch. VIII. 67. ...
  21

  2 Objemnice
  Objemnice, e, ť., Umfanglinie, Peripherie, f. Rk. ...
  22

  7 Objemnosť
  Objemnosť, i, ť, der Umfang Dch. ...
  23

  2 Objem
  Objemný, umfangreich, voluminös. Dch. ...
  24

  7 Objem
  Objemný spis, svazek. Us. Pdl. O. čára, die Umfangslinie. Šp. O. vůle (extensivní). Dk. Aesth. 341. O. ...
  25

  2 Objemoměr
  Objemoměr, u, m., Volmuinometer. O. Sayův, Koppův, Regnaultův. Ck. Vz Prm. III. č. 20., 19. ...
  26

  7 Objemoměr
  Objemoměr Gay-Lussacův. ZČ. I. 309., Mj. 103 Cf. Potopiti se jak (dod). ...
  27

  7 Objemový
  Objemový. O. míry, ZČ. I. 14., jednička. Rm. 8. Rourku dle o. dílců rozděliti. Mj. 90. ...
  28

  2 1. Objetí
  1. Objetí, n., das Umfassen, die Umar- mung, Umfassung. V. V o. někoho držeti. Šm. Strom tlustý víc ...
  29

  2 1. Obora
  1. Obora, y, f., oborka, obůrka, okršlek, objem; ohrazené, zavřené místo, v němž se dobytek, zvěř chová ...
  30

  2 Obsah
  Obsah, u, m., obsazení, vše, co v něčem obsaženo. Der Begriff, Inbegriff, Inhalt. O. tělný n. tělesový ...
  31

  7 Obsaž
  Obsaž, e, f. = objem. Jedla tlustá na štyry o-že. Val. Brt. D. 238. ...
  32

  2 Obsěž
  Obsěž, i, f., obsah, objem. Kat. 1842. ...
  33

  2 Obstih
  Obstih, u, m., obstihnutí, objeti, obvod, rozsah, rozsáhlost', das Zusammenfassen, die Umfassung, Ausdehnung. ...
  34

  2 Okolek
  Okolek, lku, okoleček, čku, m. Křivá linie, jíž kruh jest obmezen, Peripherie, f. O. kruhový. Sedl. Točiti ...
  35

  8 Okolek
  Okolek = dlouhá zástěra. V Bošáci. Sbor. slov. I. 84. — O. = objem nápěvu dle církev- ního tonu; o-lky ...
  36

  7 Osení
  Osení, laš. śáći, śoći. Brt. Ž. wit. 64. 11. V MV. nepravá glossa. Pa. Po silných de- štích v září o. ...
  37

  2 Perichoresa
  Perichoresa, y, f., řec, v theologii = 1. vzájemné bytování či vsebebytí, tudy pod- statné probytování ...
  38

  2 Perioda
  Perioda, y, f., z lat., v astronomii a dě- jepise: jistý objem času, občasí, doba, die Periode, der Zeitraum. ...
  39

  10 Pipetka
  Pipetka, y, f = přístroj k měření objemu kapalin. Strh. Mech. 54. Sr. Pipeta. ...
  40

  9 Plethysmograf, U
  Plethysmograf, U, m. = nástroj ? měření tlukotu srdce a objemu jednotlivého údu. Vz Krč. Assoc. 86. ...
  41

  2 Poloobjímavý
  Poloobjímavý, halbumfassend. P. listy, objímající jen půl objemu lodyžního. Čl. Kv. XVIII., Rostl. ...
  42

  2 Postrkovadlo
  Postrkovadlo, a, n., nástroj tlačící řepu v krouhacím stroji k válci (na objemu 250 pilkami opatrenému), ...
  43

  7 Potopina
  Potopina, potopnina, y, f., diluvianisches Geschöpf. Rk., Loos. Potopiti co. Až Buoh i p-pil ves svět. ...
  44

  2 Povídka
  Povídka, y, f. (slovo novější m.: poví- dačka), pověsí, povídačka. ?., epická báseň menšího objemu a ...
  45

  2 Prostorný
  Prostorný, geräumig, Raum-, räumlich. P. objem, obsah, jednička, veličina, Nz., byt, Km., rozsáhlost, ...
  46

  2 Pružnosť
  Pružnosť, i, f,, smrštnosť, elastičnosť, die Spann-, Schnellkraft, der Schwung, die Elasticität. P., ...
  47

  2 Pyramida
  Pyramida, y, f., z řec., die Pyramide. — P. v geometrii a krystalografii, tvar ohra- ničený pravidelnou ...
  48

  3 Rovný
  Rovný; roven, vna, o; na Slov. rovnaký; rovničký, rovňoučký. R., hladký, srovnalý, nedrsnatý, nehornatý, ...
  49

  3 Rozsah
  Rozsah, u, m., rozsažení, extensio, der Umfang, die Ausdehnung, Extension. Rozsah pojmu jest celek všech ...
  50

  3 1. Řeč
  1. Řeč, i, f., koř. řek (řek-nu), přípona -b; strsl. réčb, sermo. Mkl. B. 54., aL. 113. Skloňuje se dle ...
  51

  3 2. S
  2. S místo jsi. Tys tam byl = ty jsi tam byl. Vz Jsi, Býti. 3. S, se (hl. následuje-li více souhlásek), ...
  52

  3 Sáhovitý
  Sáhovitý, klafterig. S. objem. Dch. ...
  53

  9 Síla
  Síla. Sila váži (ne objem těla). Slov. Zát. Př. 62b. Sila horu lomí. Sile i železo po- pustí. Ib. 358b. ...
  54

  7 Sloučiti co jak več
  Sloučiti co jak več. Všecky látky slu- čují se jen dle určitého poměru váhy n. objemu. Mj. 24. Obě látky ...
  55

  3 Slovo, slůvko, slovko, slovíčko, slo- víčko, slovečko, slovénko
  Slovo, slůvko, slovko, slovíčko, slo- víčko, slovečko, slovénko, a, n.; v pl. dříve také: slovesa. Rkk. ...
  56

  3 Slovosled, u
  Slovosled, u, m., lépe: pořádek slov, ne- boť s. znamená spíše die Wortspur než die Wortfolge. Brs. 2. ...
  57

  3 Slyš pěnice šedoperá
  Slyš pěnice šedoperá pěje v keře poupatech, jakby srdce mladé zcela jarem vyzpívati chtěla svěžím zvukem ...
  58

  3 Stlačitelnosf
  Stlačitelnosf, i, f., vlastnosť všech těles jevící se tím, že lze silou zevnější objem jejich zmenšiti, ...
  59

  3 Světodějný
  Světodějný, weltgeschichtlich, welthisto- risch. Naše s. povolání. Dch. Mezi osoby s-dějné patří sv. ...
  60

  4 Tělnosť
  Tělnosť, i, f. = objem těla, der Umfang eines Körpers; obsah vnitrní těla, der ku- bische Inhalt. Sedl. ...
  61

  4 Tkadlcovství
  Tkadlcovství, n. = řemeslo, jehož úko- lem jest zhotovovati všeliké tkaniny z příze lněné a bavlněné, ...
  62

  4 Tlak
  Tlak, u, m. = tlačení, tisk, hnětení, mač- kání, das Drücken, Gedrücke, Gepresse, Ge- dränge. T. = ono ...
  63

  4 1. Tlustý
  1. Tlustý; tlust, a, o; komp. tlustší, tlu- stější; tlusťoučký, tlusťounký, tlustičký. T. = velikého ...
  64

  4 Trop-us
  Trop-us, u, m., lat. -řec. = zástupka, jino- značné slovo (rčení), Rk., když některého slova neužíváme ...
  65

  7 Tvořiti co
  Tvořiti co. Všechny vědy tvoří orga- nický celek. Mus. 1880. 431. Obr a trpaslík tvoří kontrast. Dk. ...
  66

  4 Usně
  Usně, ě, f. = useň, usna, tříslem vydě- laná kůže, das Leder, Pfinidleder. Vz Useň, Usna, Usní, S. N., ...
  67

  4 Váha
  Váha, y, f., váhy, pl. (instr. vahou, vz á, Brána; v přenes. smyslu: váhou) = ná- stroj k určení váhy ...
  68

  7 Vandrovní
  Vandrovní Vz Er. P 406. V. koláč dává se ženichovi před svatbou, dva metry v objemu a mazaný. V Domažl. ...
  69

  4 1. Voda
  1. Voda (zastr. vůda), vodka, vodička, voděnka, vodinka, y, f., vodice (zastr. vodica), e, f. V., skr. ...
  70

  4 Volumen
  Volumen, gt. volumina, n., lat. = balík spisův; 2. svazek n. díl knihy; 3. objem ně- čeho. ...
  71

  4 Volumenometr
  Volumenometr, u, m. = nástroj k mě- ření objemu. Vz KP. II. 59. ...
  72

  10 Voluminometr
  Voluminometr, u, m. = přístroj, kterým se měří objem těles. Vz Strh. Mech. 476. Volumenometr oprav v: ...
  73

  4 Voluminosní
  Voluminosní = tlustý, tělnatý, veliký objem mající, mnohodílný, voluminös, um- fangreich. ...
  74

  7 Vrátiti
  Vrátiti. Cf. Mkl. Etym. 385. a. V. v dia- lektech. Vz List. filol. 1892. 291. — co: práci, Schz., peníze. ...
  75

  4 Vtěsnati
  Vtěsnati, einengen, einzwängen, einsacken. — co, koho, se kam: do loďky. Hlas. V. v co. Ros. V. hrnek ...
  76

  7 Vůle
  Vůle. Cf Mkl. Etym. 377 b., Jg. Slnosť. 32., Předmětenstvo (dod.), Kn. rožm. 140. V. objemná (extensivní), ...
  77

  4 Výšleh
  Výšleh, u, m., das einmalige Auf-, Em- porlodern, Aufflammen. — V-y, protuberance, na slunci rozkládají ...
  78

  4 Výtažek
  Výtažek, žku, m. = výtah, vytaženina, extrakt. Vz Výtah. Nz. V-žek sladový, der Malzextrakt. Dch. V. ...
  79

  4 Vzedmutí
  Vzedmutí., n., das Stauen. — V. litiny = zvětšení jejího objemu při jejím ochladnutí, das Quellen, Schwellen. ...
  80

  4 Vzrost
  Vzrost, u, vzrůst, gt. vzrostu, m. = při- bývání velikosti, der Wuchs, das Wachs- thum. V. jest přibývání ...
  81

  4 Vztažitý
  Vztažitý = intensivní, intensiv. Posp. — V. = poměrný, relativ o. specifisch. V. teplo, objem (specifisches ...
  82

  5 1. Zákon
  1. Zákon, a, m., z kon (konati). Schl. Z. = ustanovení, nařízení, lex, das Gesetz. Ž. wit. 77. 1. Bezeichnet ...
  83

  5 Zaletěti
  Zaletěti, leť, letě (íc), ěl, ění; zalítnouti, tnul a tl, utí; zalítati, zalétati, zaletávati, zalítávati, ...
  84

  5 Zaslíbiti
  Zaslíbiti, slib, slíbě (íc), il, en, ení; za- slibovati = přislíbiti, versprechen, verheissen, geloben. ...
  85

  5 Země
  Země, ě, zem, i, f., vz Hráze. Dle Brs. země lépe než zem. Země skloňuje se podlé Bůže, zem podlé Kosť. ...
  86

  5 1. Změna
  1. Změna, y, f. = změnění, die Verän- derung, Aenderung, Umgestaltung, der Um- schwung, die Wendung. ...
  87

  5 Zmenšení
  Zmenšení, n., die Verkleinerung, Ver- ringerung, Reducirung, Reduktion, Vermin- derung, Herabminderung. ...
  88

  5 Zpěv
  Zpěv, u, m. (na Slov. zpevek, vku, zpe- veček, čku, m.), z pě (pě-ji), der Gesang. Z. = vyvodění řady ...
  89

  5 Život
  Život, a, živótek, živůtek, tka, živóteček, živůteček, čka, m.; strany genitivu vz a. Život, skr. gívátu, ...
  90

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <